Versnellen van de energie­tran­sitie en nucle­aire geneeskunde

We do better together

Versnellen van de energie­tran­sitie en nucle­aire geneeskunde

We do better together

Versnellen van de energie­tran­sitie en nucle­aire geneeskunde

We do better together

Versnellen van de energie­tran­sitie en nucle­aire geneeskunde

We do better together

Versnellen van de energie­tran­sitie en nucle­aire geneeskunde

We do better together

Innova­ties door bunde­ling van krachten

Op de Energy & Health Campus in de Pettemer duinen tref je een unieke combi­natie van samen­wer­kende partners aan. Deze inspi­re­rende plek is de thuis­basis van 1.600 knappe koppen die werken aan nieuwe techno­lo­gieën en producten voor duurzame energie en nucle­aire genees­mid­delen. Door kennis, facili­teiten en samen­wer­king te bundelen, is het mogelijk om vanaf de eerste ontwik­ke­ling tot aan regel­ge­ving en productie daadwer­ke­lijk zaken gedaan te krijgen.

1.600 + knappe koppen • onder­zoek • innova­ties • 70 hectare • 46 gebouwen • omgeven door natuur­ge­bied • 65.000 m²

Samen leren en groeien

De campus is een plek voor ontmoe­ting en samen­wer­king. We delen kennis, ideeën en facili­teiten op deze inspi­re­rende en produc­tieve omgeving met natio­nale en inter­na­ti­o­nale partijen. Zo zetten we vernieu­wende ideeën sneller om naar oplos­singen die de wereld van Energy en Health veran­deren. Ontmoet de bedrijven, de mensen en de partners van de campus in Petten.

Versnellen van de
energie­tran­sitie

Vanuit verschil­lende hightech labora­toria werken wij aan het versnellen van de energie­tran­sitie. Op de campus ontwik­kelen we nieuwe techno­lo­gieën en toepas­singen voor onder meer de opslag van groene water­stof, het opwekken van duurzame brand­stoffen uit biomassa, het herge­bruik van industriële restwarmte, elektri­sche motoren en veilige mobili­teits­sys­temen. Altijd samen met partners en met als doel dat het Neder­landse en Europese bedrijfs­leven met deze nieuwe technieken voorop kan lopen, hun innova­tieve producten kunnen expor­teren en zo wereld­wijd bijdragen aan een duurza­mere wereld.

ONZE FACILI­TEITEN

Faraday Lab: Europa’s grootste water­stof onderzoeksfaciliteit

Voor groot­scha­lige productie van groene water­stof uit duurzame bronnen als zon en wind moeten nog techno­lo­gi­sche drempels worden geslecht. Elektro­lyse, een methode om water te splitsen in water­stof en zuurstof, is nodig om grote hoeveel­heden windenergie te kunnen…

Nuclear Health Centre

Het Nuclear Health Centre (NHC) van PALLAS, dat naar verwach­ting in 2022 zijn deuren opent, gaat op grote schaal bestraalde grond­stoffen (medische isotopen) tot halfpro­duct (radio­che­mi­ca­liën) en medicijnen (radio­far­maca) verwerken en verpakken. Met deze producten…

EU Battery Testing Lab

The EU Europe Hub Battery Testing Labora­tory features state-of-the-art equipped facili­ties for analy­sing perfor­mance of battery materials and cells. Antici­pa­ting the growing need for robust and impar­tial research on rechar­ge­able energy storage systems for normative…

Molyb­deen­pro­duc­tie­fa­ci­li­teit

In de nucle­aire genees­kunde worden levens­red­dende diagnoses gesteld met behulp van scans. Het gaat vaak om ernstige aandoe­ningen, zoals hart- en vaatziekten en kanker. Om zieken­huizen in Europa en ver daarbuiten steeds te laten beschikken over techne­tium, maken we in…

Productie- en distri­bu­tie­fa­ci­li­teit Curium

Curium maakt en verzendt genees­mid­delen voor de nucle­aire genees­kunde. Het bedrijf roduc­tie­heeft op de EHC twee cyclo­trons en – onder toezicht en vergun­ning van NRG exploi­teert het de Molyb­deen­pro­duc­tie­fa­ci­li­teit. Verder omvat de Curium­fa­ci­li­teit labora­toria voor…

FIELD-LAB

Het FIELD-LAB is een ontwik­ke­lings­fa­ci­li­teit voor nieuwe nucle­aire medicijnen gericht op de behan­de­ling van kanker. Het helpt het proces van ontwik­ke­ling tot markt­lan­ce­ring te versnellen. Door de levering van kleine batches, voorzien wij in de vraag van Bio Farma…

Van den Kroonen­berg gebouw (TNO Solar lab)

Het TNO Solar Lab is belang­rijk voor onder­zoek naar duurzame energie en innova­ties op het gebied van zonne-energie. Op 15 september jl. is deze ultra­mo­derne facili­teit geopend voor onder­zoek naar de de volgende generatie hoogren­de­ment-zonne­stroom­sys­temen. Denk hierbij…

Hoge Flux Reactor

De Hoge Flux Reactor (HFR) is een van de weinige reactoren in de wereld die nucle­aire medicijnen (medische isotopen) kan maken. Dagelijks worden er voor 30.000 patiënten grond­stoffen voor nucle­aire medicijnen gepro­du­ceerd. Deze patiënten hebben kanker of een andere…

Hele keten van medische
isotopen op één locatie

Ieder dag worden wereld­wijd meer dan 30.000 patiënten met ernstige aandoe­ningen zoals kanker en hart- en vaatziekten, geholpen met medische isotopen uit Petten. Neder­land is daarmee een wereld­wijde toppro­du­cent. Deze dagelijkse leverings­ze­ker­heid is haalbaar omdat de schakels van de hele produc­tie­keten in Petten naadloos op elkaar aansluiten. Deze sterke infra­struc­tuur bouwt de campus verder uit met nieuwe facili­teiten voor de ontwik­ke­ling van nieuwe nucle­aire genees­mid­delen voor diagnose én therapie

Werken aan de toekomst

Op de Energy & Health Campus werken meer dan 1.600 mensen aan inspi­re­rende projecten en opdrachten voor de energie­tran­sitie en nucle­aire genees­mid­delen. En dat worden er steeds meer. Interesse in een carrière op de campus?

Nieuws