De Pettemer duinen zijn de inspi­re­rende thuis­basis van toonaan­ge­vende hightech organi­sa­ties. Onder­zoek­in­sti­tuut TNO en het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie zijn belang­rijk op het gebied van de energie­tran­sitie. De campus is wereld­pro­du­cent van nucle­aire genees­mid­delen dankzij de bedrijven Curium en NRG. Daar komt in de nabije toekomst PALLAS bij. In verschil­lende samen­wer­kingen ontwik­kelen, onder­zoeken, testen en produ­ceren deze organi­sa­ties nieuwe technieken en producten, die vervol­gens wereld­wijd hun weg vinden. Ontmoet onze organi­sa­ties op de campus.

Campus Bedrijven

Curium

Nucle­aire geneesmiddelen

〉website

Curium biedt oplos­singen voor de nucle­aire genees­kunde en is de grootste in deze branche. Wereld­wijd zetten zo’n 2000 medewer­kers zich jaarlijks in voor ruim 14 miljoen patiënten die in veel gevallen levens­be­drei­gende aandoe­ningen hebben. In Petten werken ongeveer 350 mensen. Zij zorgen ervoor dat de radio-isotopen, die ontstaan in Curiums cyclo­trons en gecon­trac­teerde reactoren, in de eigen labora­toria worden verwerkt tot zuivere grond­stoffen en veilige genees­mid­delen voor diagnose en behan­de­ling. Een voorbeeld: de molyb­deen-99/tech­ne­tium-99m-generator. Curium verzendt de levens­red­dende producten vanuit Petten naar zieken­huizen in Europa en ver daarbuiten.
PALLAS

Pallas Reactor

〉website

PALLAS is de nieuwe medische isoto­pen­re­actor die de verou­derde Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten gaat vervangen. Door de komst van de PALLAS-reactor kan Neder­land de komende vijftig jaar miljoenen mensen blijven helpen. PALLAS start vanaf 2025 met de activi­teiten voor de productie van isotopen voor diagnose en therapie, en met (medisch) nucleair onderzoek.
NRG

Nucle­aire dienstverlening

〉website

NRG levert nucle­aire oplos­singen voor gezond­heid en energie. We zetten nucle­aire techno­logie in voor een beter leven. We hebben een rijke geschie­denis op nucleair gebied. De oorsprong van de nucle­aire kennis ligt in het onder­zoek naar toepas­sing van kernenergie. Met dit onder­zoek is kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van nucleair, straling en bestra­ling. Met deze kennis is een andere belang­rijke toepas­sing toege­voegd: nucle­aire medicijnen. NRG richt zich daarom op 2 gebieden: nucleair medisch — een beter leven door betere gezond­heids­zorg nucle­aire energie — een CO2-neutrale energie­voor­zie­ning voor een beter klimaat. Zo zetten we onze nucle­aire kennis en infra­struc­tuur elke dag in voor de wereld­ge­zond­heid en een CO2-neutrale energievoorziening.
Joint Research Centre

Joint Research centre

〉website
 

JRC Petten is één van de vijf onder­zoeks­lo­ca­ties van het Joint Research Centre, de weten­schaps – en kennis­dienst van de Europese Commissie ter onder­steu­ning van het EU-beleid. Een inter­na­ti­o­naal multi­dis­ci­pli­nair team houdt zich in Petten bezig met vraag­stukken op het gebied van energie, trans­port, klimaat, nucle­aire veilig­heid en kennis­be­heer. De energie­tran­sitie onder­steunen en deze voor iedereen zo recht­vaardig en inclu­sief mogelijk maken is onze prioriteit.
TNO

TNO

〉website

De ambitie van TNO is om samen met kennis­in­stel­lingen, bedrijven en de overheid de energie­tran­sitie te versnellen zodat Neder­land in 2050 een energie­huis­hou­ding zonder CO₂-emissies heeft. Dit biedt het Neder­lands bedrijfs­leven ook de kans om voorop te lopen en hun innova­tieve producten te expor­teren en zo wereld­wijd bij te dragen aan de energietransitie.

TNO verricht onafhan­ke­lijk en inter­na­ti­o­naal toonaan­ge­vend onder­zoek en we staan voor een agende­rende, initi­ë­rende en onder­steu­nende rol voor overheid, bedrijfs­leven en maatschap­pe­lijke organisaties.

Onze ambities zijn gefor­mu­leerd in vier samen­han­gende innovatieprogramma’s die aansluiten bij de energie­agenda en het Regeerakkoord.
De unit Energie­Tran­sitie streeft met deze programma’s naar:

  • Hernieuw­bare elektriciteit
  • CO₂ neutrale industrie
  • Duurzame onder­grond
  • Systeem­tran­sitie

De innovatieprogramma’s bestrijken alle relevante onder­delen van de energie­tran­sitie. Dagelijks werken er 700 topon­der­zoe­kers aan het versnellen van de energietransitie.

Op de locatie Petten richten wij ons met name op de innovatieprogramma’s Hernieuw­bare elektri­ci­teit (wind- en zonne-energie) en CO2 neutrale industrie.

WERKEN OP DE CAMPUS?

Op de Energy & Health Campus werken meer dan 1.600 mensen aan inspi­re­rende Energy & Health projecten en opdrachten. En dat worden er steeds meer. Iets voor jou?