In een bijzonder duinland­schap in het Noord-Hollandse Petten, omringd door beschermd natuur­ge­bied 2000, ligt de Energy & Health Campus. Op dit unieke bedrij­ven­ter­rein, dat 70 hectare beslaat, vinden vanaf de jaren 60 onder­zoeks- en bedrijfs­ac­ti­vi­teiten plaats.

Over EHC

Open innova­tie­campus

Ruim 1.600 gespe­ci­a­li­seerde medewer­kers van verschil­lende bedrijven werken hier aan nieuwe techno­lo­gieën en slimme toepas­singen op het gebied van duurzame energie en nucle­aire genees­kunde. Deze toekomst­be­sten­dige werkplek heeft alles in zich om verder uit te groeien naar een leven­dige open innova­tie­campus met een grote aantrek­kings­kracht op bedrijven, onder­zoeks­in­stel­lingen en topta­lent op het gebied van duurzame energie­sys­temen en de gezondheidszorg.

Kennishub in Kop van Noord-Holland 

Met circa 1.600 medewer­kers is Petten één van de grootste werkge­vers van de kop van Noord-Holland, en daarmee een vlieg­wiel van de bedrij­vig­heid in en om Petten. Veel van deze mensen wonen en recre­ëren in de omgeving, hetgeen van invloed is op de werkge­le­gen­heid en lokale economie. Dit heeft onder meer geleid tot de oprich­ting van de Europese School in Bergen.

Wethouder Jelle Beemster­boer over het belang van de Energy & Health Campus voor de regio

De campus biedt hoogwaar­dige werkge­le­gen­heid en daarmee een positieve uitwer­king op de samen­le­ving die hiermee samen­hangt. In directe zin gaat het om duizend banen. Indirect, denk aan alle toele­ve­ran­ciers en afnemers rond de campus, komen daar nog eens zo’n duizend banen bij.

Lees ook ons verhaal

Ons Team

WERKEN OP DE CAMPUS?

Op de Energy & Health Campus werken meer dan 1.600 mensen aan inspi­re­rende Energy & Health projecten en opdrachten. En dat worden er steeds meer. Iets voor jou?