Op de Energy & Health Campus bevindt zich een unieke combi­natie van onder­zoeks­la­bo­ra­toria en nucle­aire instal­la­ties. In de komende jaren openen nieuwe, moderne facili­teiten de deuren voor nieuwe ontmoe­tingen, ontwik­ke­lingen en samen­wer­kingen. Zo kunnen we samen sneller, beter en klant­ge­richter innoveren.

Campus­fa­ci­li­teiten

Van den Kroonen­berg gebouw (TNO Solar lab)

Het TNO Solar Lab is belang­rijk voor onder­zoek naar duurzame energie en innova­ties op het gebied van zonne-energie. Op 15 september jl. is deze ultra­mo­derne facili­teit geopend voor onder­zoek naar de de volgende generatie hoogren­de­ment-zonne­stroom­sys­temen. Denk hierbij aan nieuwe toepas­singen voor het land en water, in de bebouwde omgeving en voor de infra­struc­tuur en voer- en vaartuigen. Onder­zoe­kers van univer­si­teiten krijgen met deze facili­teit de mogelijk­heid bij te dragen aan de versnel­ling van de energietransitie.

Lees meer over Solar Lab

Seaweed Lab

In deze facili­teit kunnen de essen­tiële proces­stappen voor omzet­ting van zeewier naar biobased brand- en grond­stoffen worden ontwik­keld. Dit vormt de opstap naar een verdere uitbrei­ding van de Research & Devel­op­ment infra­struc­tuur voor het ontwik­kelen van techno­logie voor de productie van biobrand­stoffen op basis van vergas­sing en bioraf­fi­nage. De facili­teit voor zeewier proces­sing bij TNO in Petten vormt een eerste stap in de uitbrei­ding van de onder­zoe­k­in­fra­struc­tuur gericht op techno­lo­gie­ont­wik­ke­ling voor de omzet­ting van biomassa naar groene energie en grondstoffen.

Lees meer over Seaweed Lab

Faraday Lab: Europa’s grootste water­stof onderzoeksfaciliteit

Voor groot­scha­lige productie van groene water­stof uit duurzame bronnen als zon en wind moeten nog techno­lo­gi­sche drempels worden geslecht. Elektro­lyse, een methode om water te splitsen in water­stof en zuurstof, is nodig om grote hoeveel­heden windenergie te kunnen opslaan en trans­por­teren naar industrie en voor zwaar trans­port. Dat gebeurt nu nog op te kleine schaal. In Europa’s grootste water­stof onder­zoeks­fa­ci­li­teit, het Faraday labora­to­rium werkt TNO aan techno­lo­gi­sche doorbraken voor opschaling.

Lees meer over Faraday Lab

Carnot Lab (warmtelab)

Voor het reali­seren van de klimaat­doel­stel­lingen in de industrie is meer onder­zoek en ontwik­ke­ling nodig naar industriële warmte­tech­no­lo­gieën. Meer dan 80% van het industriële energie­ge­bruik is gerela­teerd aan de inzet van warmte. Hier is veel te winnen op weg naar een duurzame energie­huis­hou­ding. Het Carnot lab, dat onlangs haar facili­teiten heeft uitge­breid, pakt deze uitda­ging aan. Dit warmtelab in Petten biedt bedrijven de unieke mogelijk­heid samen met TNO industriële warmte­tech­no­logie op kleine en grote schaal verder te ontwikkelen.

Lees meer over TNO Warmtelab

FIELD-LAB

Het FIELD-LAB is een ontwik­ke­lings­fa­ci­li­teit voor nieuwe nucle­aire genees­mid­delen, gericht op de behan­de­ling van kanker. Het lab wil het proces van ontwik­ke­ling tot toepas­sing bij patiënten versnellen. Met de levering van kleine batches voorziet het lab in de vraag van onder­zoe­kers en startups naar onder­zoeks­ma­te­riaal voor de nucle­aire genees­kunde. Dit helpt alle partijen bij hun doel om nieuwe genees­mid­delen te ontwikkelen.

Lees meer over FIELD-LAB

Molyb­deen­pro­duc­tie­fa­ci­li­teit

Voor levens­red­dende diagnoses. In de nucle­aire genees­kunde worden levens­red­dende diagnoses gesteld met behulp van scans. Het gaat vaak om ernstige aandoe­ningen, zoals hart- en vaatziekten en kanker. Om zieken­huizen in Europa en ver daarbuiten steeds te laten beschikken over techne­tium, maken we in de Molyb­deen­pro­duc­tie­fa­ci­li­teit (MPF) zeer zuivere molyb­deen-99-oplos­singen. Eén productie in de MPF is goed voor meer dan 80.000 scans!

Lees meer over Molybdeenproductiefaciliteit

Nuclear Health Centre

In de medische wereld is een grote behoefte aan produc­tie­fa­ci­li­teiten die in opdracht van zieken­huizen of farma­ceu­ti­sche bedrijven bestraalde materi­alen kunnen verwerken tot genees­mid­delen. Het Nuclear Health Centre (NHC) van PALLAS gaat op grote schaal bestraalde grond­stoffen (medische isotopen) tot halfpro­duct (radio­che­mi­ca­liën) en genees­mid­delen (radio­far­maca) verwerken en verpakken. Met deze producten kunnen miljoenen patiënten in zieken­huizen worden behandeld. 

Lees meer over Nuclear Health Centre

Batte­rijen Lab

Wist je dat we hier het gedrag van batte­rijen onder­zoeken, zodat elektrisch trans­port ook veilig is? Hoe laadt een batterij op en hoe ontlaadt ze onder bepaalde omstan­dig­heden? Wat gebeurt er met een batterij onder extreme belas­ting, zoals extreem hoge of lage tempe­ra­turen, of bij een botsing?

Lees meer over Batte­rijen Lab

Productie- en distri­bu­tie­fa­ci­li­teit Curium

Voor levens­red­dende diagnoses en behan­de­ling . Curium maakt en verzendt genees­mid­delen voor de nucle­aire genees­kunde. Het bedrijf heeft op de EHC twee cyclo­trons en exploi­teert – onder toezicht en vergun­ning van NRG — de Molyb­deen­pro­duc­tie­fa­ci­li­teit. Verder omvat de Curium­fa­ci­li­teit labora­toria voor radio­far­ma­ceu­ti­sche en steriele productie van genees­mid­delen, micro­bi­o­logie, kwali­teits­con­trole en onder­zoek & ontwik­ke­ling. Curium zet haar facili­teit ook in voor loonfa­bri­cage, verpak­king en distri­butie voor partners in deze branche.

Hoge Flux Reactor

De Hoge Flux Reactor (HFR) is een van de weinige reactoren in de wereld die nucle­aire medicijnen (medische isotopen) kan maken. Dagelijks worden er voor 30.000 patiënten grond­stoffen voor nucle­aire medicijnen gepro­du­ceerd. Deze patiënten hebben kanker of een andere levens­be­drei­gende ziekte. Ook wordt de reactor veel gebruikt voor onder­zoek naar veilige en nieuwe kernenergie. Denk aan onder­zoek naar Thori­um­re­ac­toren. De HFR is in gebruik sinds 1961. Medio jaren ’20 zal de HFR worden vervangen door de nieuwe PALLAS-reactor waarvan de plannen in voorbe­rei­ding is.

De Pallas Reactor

PALLAS is de nieuwe medische isoto­pen­re­actor die de verou­derde Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten op termijn gaat vervangen. Door de komst van de PALLAS-reactor kan Neder­land de komende 50 jaar miljoenen mensen blijven helpen. Naast de productie van medische isotopen werken hier natio­nale en inter­na­ti­o­nale partijen samen aan de ontwik­ke­ling van nucleair onder­zoek en aan duurzame energie­op­los­singen. Daarmee aan de gezond­heid van miljoenen patiënten per jaar. Een toekomst waar Petten en Neder­land trots op kunnen zijn.

Brand­stof­cellen Lab

Hier testen we de werking en veilig­heid van brand­stof­cellen onder de meest uiteen­lo­pende omstan­dig­heden. Wat gebeurt er bijvoor­beeld bij een tempe­ra­tuur­ver­schil van min 40°C tot 40°C boven het vriespunt?

Lees meer over Brand­stof­cellen Lab

Water­stof­op­slag Lab

Wist je dat de Hogedruk Water­stof­tank Testfa­ci­li­teit een indruk­wek­kende bunker is, van buitenaf nauwe­lijks zicht­baar doordat hij eruit ziet als een duin, maar die met zijn 1 meter dikke wanden en een deur van 40.000 kilo bestand is tegen de meest extreme omstan­dig­heden? Hier worden water­stof­tanks getest voor veilig en duurzaam transport.

Lees meer over Water­stof­op­slag Lab

Smart Grid Inter­o­pe­ra­bi­lity Lab

Wist je dat een belang­rijke uitda­ging voor digitale energie, vooral vanuit het oogpunt van de consu­ment, de inter­o­pe­ra­bi­li­teit is van alle betrokken compo­nenten, systemen, appli­ca­ties en infor­matie? Wij testen “slimme” apparaten om te kijken of zij correct commu­ni­ceren en begrepen worden door de andere digitale systemen in huis. In geval de inter­o­pe­ra­bi­li­teit fouten vertoont, geven wij advies aan fabri­kanten over hoe ze standaarden of proto­collen kunnen toepassen en hun apparaat kunnen verbeteren.?

Lees meer over Smart Grid inter­o­pe­ra­bi­lity Lab

WERKEN OP DE CAMPUS?

Op de Energy & Health Campus werken meer dan 1.600 mensen aan inspi­re­rende Energy & Health projecten en opdrachten. En dat worden er steeds meer. Iets voor jou?