The Energy & Health Campus is meer dan een verza­me­ling gebouwen. De organi­sa­ties op de campus en hun natio­nale en inter­na­ti­o­nale samen­wer­kings­part­ners, komen sneller tot succes­volle ontwik­ke­lingen door hun krachten te bundelen. De facili­teiten en gebouwen op de campus onder­steunen die drijf­veer om te innoveren in een omgeving die inspi­reert, uitdaagt en partijen met elkaar verbindt.

Commu­nity

Van bedrij­ven­ter­rein tot community

De Energy & Health Campus brengt meer dan 1.600 medewer­kers op de campus met elkaar in contact. Zij werken bij bedrijven en organi­sa­ties op de campus zoals TNO, NRG, Curium, JRC (European Commis­sion) en PALLAS. Op de Energy & Health Campus zetten we in op samen­wer­king, open innovatie en de ontwik­ke­ling van een commu­nity. Hoe? Door gezamen­lijke ambities vast te stellen en door elkaar te leren kennen op onder andere events, workshops, door samen te sporten op de campus. Of mee te doen aan de huidige ‘Getting there’ campagne. Met verschil­lende mobili­teits­ac­ties maken we de campus samen beter bereik­baar voor onze community.

Lees meer over Getting there’ the other way to travel to campus’

Regio­naal en wereldwijd

De Energy & Health Campus heeft sterke wortels en samen­wer­kingen in de regio Noord-Holland, in Neder­land en ver daarbuiten. De campus ligt in een unieke omgeving in de Pettemer duinen in de kop van Noord-Holland. Nabij belang­rijke Energy & Health spelers in Alkmaar, in de regio en dichtbij Amsterdam Schiphol.

Diverse activi­teiten die zijn ontstaan op de campus groeien uit op andere locaties. Mooie energie-voorbeelden zijn de eerste water­stof­molen in Wierin­ger­meer, offshore windtech­no­logie in Den Helder, de warmte­netten en geother­mie­tech­no­logie van de HVC en Dutch Marine Energy Centre, Vermil­lion en ECW met geothermie en warmte­pomp­tech­no­logie en de nieuwe Afsluit­dijk met Tocardo, Blue Energy en het Offgrid testcentre.

Het netwerk van de nucle­aire infra­struc­tuur bestaat, naast de bedrijven op de campus, onder meer uit Pluripharm/Boehringer Ingel­heim in Alkmaar, BAM/INTERFLOW, Cyclo­tron van het NWZ in Alkmaar, het Radio­nu­cli­de­cen­trum van VU MC in Amsterdam, het Neder­landse Kanker­in­sti­tuut en vrijwel alle Univer­si­taire Medische Centra in Neder­land en de hieraan verbonden bedrijven.

Life Science Health metro­polis
Inter­na­ti­o­naal staat de Energy & Health Campus als ‘health incubator‘ op de kaart van de Life Science Health metropolis.

WERKEN OP DE CAMPUS?

Op de Energy & Health Campus werken meer dan 1.600 mensen aan inspi­re­rende Energy & Health projecten en opdrachten. En dat worden er steeds meer. Iets voor jou?