Vlieg­wiel voor innova­ties nucle­aire geneesmiddelen

We do better together

Vlieg­wiel voor innova­ties nucle­aire geneesmiddelen

We do better together

Vlieg­wiel voor innova­ties nucle­aire geneesmiddelen

We do better together

Vlieg­wiel voor innova­ties nucle­aire geneesmiddelen

We do better together

health

Elke dag worden wereld­wijd meer dan 30.000 patiënten met ernstige aandoe­ningen zoals kanker en hart- en vaatziekten geholpen met medische isotopen uit Petten. De dagelijkse leverings­ze­ker­heid is haalbaar door de unieke infra­struc­tuur op de campus. Hier vindt de gehele productie en verwer­king tot nucle­aire genees­mid­delen plaats. Door goede samen­wer­king sluiten alle schakels naadloos op elkaar aan. Neder­land is daarmee een wereld­wijde toppro­du­cent. En de vraag naar nucle­aire genees­mid­delen die levens­red­dend kunnen zijn en de kwali­teit van het leven verbe­teren, neemt toe. Als antwoord op deze vraag breidt de campus uit met nieuwe, moderne facili­teiten. Hier werken de bedrijven op de campus samen met natio­nale en inter­na­ti­o­nale partners aan het versnellen van de ontwik­ke­ling van nucle­aire genees­mid­delen voor diagnose én therapie.

Diagnose én therapie

De huidige Hoge Flux Reactor (HFR) levert isotopen die na verwer­king door andere partijen wereld­wijd worden gebruikt. Medische isotopen zijn het basis­in­gre­diënt van radio­far­ma­ceu­ti­sche producten, die gebruikt worden om onder andere hart- en vaatziekten en kanker­cellen mee op te sporen in het lichaam van een patiënt (diagnose), of te bestrijden (therapie). Thera­peu­ti­sche isotopen worden steeds belang­rijker en bieden hoopge­vende nieuwe behandelingen.

De hele keten op één locatie

\

Grond­stof

Bestra­ling

Verwer­king

Verpak­king

P

Patiënt

Unieke combi­natie van nucle­aire faciliteiten

Op de campus bevindt zich een unieke combi­natie van nucle­aire instal­la­ties en labora­toria. Zo is Neder­land het enige land dat een reactor en een molyb­deen­fa­ci­li­teit op dezelfde locatie heeft staan. Dit biedt tal van voordelen, niet in de laatste plaats het beperken van trans­port van radio­ac­tieve materi­alen over de weg.

samen innova­ties versnellen

Door de effici­ënte en complete infra­struc­tuur is de campus dé logische plek voor innova­ties voor nucle­aire genees­mid­delen. Deze uitgangs­po­sitie biedt kansen voor startups, kleine en grote bedrijven, univer­si­teiten, Univer­si­tair Medische Centra en fabri­kanten om samen met NRG, Curium en PALLAS sneller tot product­ont­wik­ke­ling en productie te komen. De voorbe­rei­dingen voor de toekomst worden getroffen. Prach­tige nieuwe ontwik­ke­lingen op de campus zijn het FIELD-LAB, de nieuwe PALLAS-reactor en de bouw van het Nuclear Health Centre.

Unieke nucle­aire vestigingslocatie

Eén locatie, alle faciliteiten

Reactor, cyclo­tron, onder­zoeks­labs, hot cells, afval­ver­wer­king et cetera.

Alle benodigde vergunningen

Zowel voor nucleair onder­zoek als voor nucle­aire productie conform kernenergiewet-eisen.

Unieke infra­struc­tuur

Soepel draai­ende infra­struc­tuur met organi­satie rond alle aspecten van veiligheid. 

 

Samen­wer­king

Door samen te werken met geves­tigde campus­be­drijven kunnen start-ups snel aan de slag.

Zelfstandig opereren

Facili­teiten kunnen naar wens of gebouwd of gehuurd worden.

ontwik­ke­lingen

Neder­land is met de Hoge Flux Reactor markt­leider op het gebied van de productie van medische isotopen. In Europese zieken­huizen is bijna 70% van de medische isotopen die gebruikt worden voor diagnoses afkom­stig uit Petten. Wereld­wijd ligt dit op ruim 30%. NRG, PALLAS en Curium hebben de gezamen­lijke ambitie om een mondiale toppro­du­cent van nucle­aire genees­mid­delen te blijven.

Een wereld die steeds beter wordt