Samen de energie­tran­sitie versnellen

We do better together

Samen de energie­tran­sitie versnellen

We do better together

Samen de energie­tran­sitie versnellen

We do better together

Samen de energie­tran­sitie versnellen

We do better together

Samen de energie­tran­sitie versnellen

We do better together

Samen de energie­tran­sitie versnellen

We do better together

ENERGY

Zonne-energie. Groene waters­op­slag. Alter­na­tieve brand­stoffen. Biomassa. Elektri­sche motoren. Snelle oplaad­sys­temen. Veilige batte­rijpres­ta­ties. Veilig trans­port, of koolstof­arme energie­sys­temen. Op de campus werken we aan vraag­stukken voor een groene, slimme en veilige energiemix van de toekomst. We stoppen energie in samen­werken, kennis delen en nieuwe techno­logie. En dat doen we omdat we één ding zeker weten uit het verleden. Samen innoveren en inves­teren in de duurzame energiemix van de toekomst, heeft altijd geleid tot eerder baanbre­kende oplossingen.

State-of-the-art facili­teiten

In moderne facili­teiten met de nieuwste appara­tuur werken TNO en JRC van de European Commis­sion samen met bedrijven, kennis­in­stel­lingen en overheden aan innova­ties die de energie­tran­sitie versnellen. Mooie voorbeelden zijn het Seeweed Lab, het Batterij Lab of het gloed­nieuwe Solar Lab genaamd ‘Van den Kroonen­berg gebouw’.

INNOVA­TIES MET PARTNERS

Op de campus onder­zoeken, ontwik­kelen en testen we nieuwe techno­lo­gieën, veilige systemen en toepas­singen op het gebied van zonne-energie, water­stof­op­slag, het opwekken van duurzame brand­stoffen uit biomassa, het herge­bruik van industriële restwarmte en veilige elektri­sche mobili­teits­sys­temen. Altijd samen met partners en met als doel dat het Neder­landse en Europese bedrijfs­leven met deze nieuwe technieken voorop kan lopen, hun innova­tieve producten kunnen expor­teren en zo wereld­wijd bijdragen aan een duurza­mere wereld.

onder­zoek naar duurzame energie­op­wek­king • naar minder energie­ver­bruik • opscha­ling toepassingen

Energie- en mobiliteitssystemen

Op de campus in Petten ligt het enige stukje Europa in Neder­land. Hier komen Europese beleids­on­der­steu­ning en techno­lo­gi­sche innova­ties ingezet voor duurzame, veilige energie- en mobili­teits­sys­temen. Hier wordt bijvoor­beeld het gedrag van batte­rijen onder­zocht, zodat elektrisch trans­port ook veilig is. Bekijk filmpje ‘Rondje Campus‘ waarin JRC vertelt wat zij doen op de campus.

Eén ambitie, meerdere oplos­singen. Klimaat­neu­traal in 2050.

Alle grote duurzame energie­op­ties zullen nodig zijn om aan de toekom­stige vraag naar duurzame en veilige energie te kunnen voldoen. Samen de energie­tran­sitie versnellen.