Voor groot­scha­lige productie van groene water­stof uit duurzame bronnen als zon en wind moeten nog techno­lo­gi­sche drempels worden geslecht. Elektro­lyse, een methode om water te splitsen in water­stof en zuurstof, is nodig om grote hoeveel­heden windenergie te kunnen opslaan en trans­por­teren naar industrie en voor zwaar trans­port. Dat gebeurt nu nog op te kleine schaal. In Europa’s grootste water­stof onder­zoeks­fa­ci­li­teit, het Faraday labora­to­rium werkt TNO aan techno­lo­gi­sche doorbraken voor opschaling.