Curium maakt en verzendt genees­mid­delen voor de nucle­aire genees­kunde. Het bedrijf roduc­tie­heeft op de EHC twee cyclo­trons en – onder toezicht en vergun­ning van NRG exploi­teert het de Molyb­deen­pro­duc­tie­fa­ci­li­teit. Verder omvat de Curium­fa­ci­li­teit labora­toria voor radio­far­ma­ceu­ti­sche en steriele productie van genees­mid­delen, micro­bi­o­logie, kwali­teits­con­trole en onder­zoek & ontwik­ke­ling. Curium zet haar facili­teit ook in voor loonfa­bri­cage, verpak­king en distri­butie voor partners in deze branche.