English below

Veel medewer­kers van bedrijven op de Energy & Health Campus deden mee aan de alweer de derde mobili­teits­en­quête. Een enquête waarin we meten welke voorkeuren en reisge­drag medewer­kers hebben om op hun werk te komen en weer naar huis te gaan. Graag delen we de meest opval­lende uitkom­sten met jullie.

Aanwe­zig­heid en reistijd

De meeste medewer­kers zijn op dinsdag en donderdag fysiek aanwezig, meer nog dan voor corona. Meestal tussen 8.00 en 9.00 uur en een reistijd van 40 minuten is accep­tabel. Zo’n 51% reist met de auto, 16% met de e‑bike, 10% met de fiets. Na de e‑bike-actie afgelopen jaar zijn meer mensen op de e‑bike naar de campus gaan reizen. Bij gelijke reistijd is voor medewer­kers het OV of de e‑bike een alter­na­tieve reiswijze. De combi­natie hybride werken, met de auto of op de e‑bike komen scoort het beste.

Bereik­baar­heid

De bereik­baar­heid scoort een 6.9. Als knelpunten ervaren medewer­kers files en wegwerk­zaam­heden en slecht fiets­weer, naast het beperkte aantal parkeer­plaatsen voor fiets en auto.

Ideeën rond mobiliteit

Sugges­ties die uit het onder­zoek komen richten zich op het goed facili­teren van fietsers op de campus, het bevor­deren van carpoolen en het herhalen van uitda­gende acties. Daarbij is het geven van infor­matie over mogelijk­heden en gezond­heid- en tijdwinst interes­sant. In 2024 krijgen werkge­vers de verplich­ting om in kaart te brengen hoe werkne­mers naar hun werk reizen. Een persoon­lijk mobili­teits­ad­vies kan best verras­sende sugges­ties opleveren.

Winnaars insulated EHC-Doppers

Onder de deelne­mers zijn de volgende vijf winnaars getrokken die vanaf 8 januari 2024 een Dopper kunnen ophalen bij de Servi­ce­desk in het Forum. Zij zijn geïnfor­meerd via de EHC nieuwsbrief.

Van harte gefeliciteerd!

ENGLISH

Many employees of compa­nies on the Energy & Health Campus took part in the mobility survey, the third one already. A survey in which we measure what prefe­rences and travel behaviour employees have for getting to and from work. We would like to share the most striking results with you.

Presence and travel time

Most staff are physi­cally present on Tuesdays and Thurs­days, more so than for corona. Usually between 8am and 9am and a 40-minute travel time is accep­table. Some 51% travel by car, 16% by e‑bike, 10% by bicycle. After the e‑bike campaign last year, more people started travel­ling to campus by e‑bike. With equal travel time, public trans­port or the e‑bike is an alter­na­tive mode of travel for employees. The combi­na­tion of hybrid working, coming by car or e‑bike scores best.

Acces­si­bi­lity

Acces­si­bi­lity scores a 6.9. As bottle­necks, employees experience traffic jams and road works and bad cycling weather, in addition to the limited number of parking spaces for bikes and cars.

Ideas concerning mobility

Sugge­s­tions coming out of the survey focus on properly facili­ta­ting cyclists on campus, promo­ting carpoo­ling and repea­ting challen­ging actions. Provi­ding infor­ma­tion on oppor­tu­ni­ties and health and time savings is interes­ting in this regard. In 2024, employers will be obliged to map how employees travel to work. Personal mobility advice may well yield surpri­sing suggestions.

Winners insulated EHC Dopper bottles

The follo­wing five winners were drawn from among the parti­ci­pants; they can pick up a Dopper from the Service Desk in the Forum from 8 January 2024. They have been informed via the EHC newsletter. Congratulations!