Een rijk gemêleerd gezel­schap enthou­si­aste profes­si­o­nals van allerlei campussen in Neder­land bezocht vanuit het IADP (Innova­tion Area Devel­op­ment Partner­ship) onlangs de Energy & Health Campus (EHC) in Petten. Campus coördi­nator Hesther Bouma vertelde het gezel­schap over de hightech toonaan­ge­vende bedrijven op de campus en de bijzon­dere locatie in Petten. De ambitie en het belang voor deze bedrijven om de campus verder te ontwik­kelen staat hierin centraal. De meesten blijken verrast over de diver­si­teit, bijzon­dere bedrij­vig­heid en ontwik­ke­lingen op deze campus.

TNO onder­steunde de ambitie en het belang van de EHC in een verhaal over de kennis en ervaring die TNO en JRC, o.a. vanuit de water­stof­test facili­teit, op de campus van elkaar gebruiken. TNO is doel- en impact­ge­richt en werkt vanuit meer locaties in Neder­land aan meer techno­lo­gi­sche aandachts­ge­bieden. Wat TNO en de andere bedrijven op de campus sterk verbindt en waaraan de Energy & Health Campus een belang­rijke bijdrage levert, is de enorme drive om het verschil te maken voor onze volgende genera­ties, onze kinderen en hun kinderen. De maatschap­pe­lijke compo­nent is dan ook heel sterk aanwezig en dat is zeker iets wat alle partners met elkaar verbindt.

Dit is ook waaraan de campus volgend jaar extra aandacht voor heeft; die enorme drive meer naar buiten brengen, zodat die volgende genera­ties hiervan ook weten. Het is boven­dien een zeer bijzon­dere plek om te werken. De EHC richt zich op de arbeids­markt en het onder­wijs om dit meer kenbaar te maken” zegt Hesther Bouma tegen de bezoekers. 

Het IADP is een fantas­tisch podium waar kennis en ervaringen over campussen samen­komen, die leidt tot het uitwis­selen van goede ideeën en contact­ge­ge­vens van elkaar en van andere interes­sante gespreks- en samen­wer­kings­part­ners. Het IADP is wereld­wijd actief en over en weer werkt de uitwis­se­ling van infor­matie en kennis tot hoogwaar­dige ontwik­ke­lings­mo­ge­lijk­heden van campussen. Ook deze dag was hiervoor een uitste­kende gelegen­heid. Na de presen­ta­ties van de EHC, TNO en het IADP en een rondje over de campus is hierover nog lang nagepraat met een drankje en een hapje.