English below

NRG|PALLAS opende op dinsdag 7 december met trots de nieuwe FIELD-LAB-facili­teit op de Energy & Health Campus in Petten. Een facili­teit waardoor een versnel­ling mogelijk is in de ontwik­ke­ling van nieuwe nucle­aire genees­mid­delen voor het behan­delen van kanker. Niemand minder dan Maarten van der Weijden, Olympisch wereld­kam­pioen open water zwemmen, was hierbij aanwezig om een lezing te geven.

Ontwik­ke­ling van medische isotopen voor therapie

Medische isotopen zijn de grond­stoffen voor nucle­aire medicijnen bij het opsporen van hartaan­doe­ningen en het behan­delen van kanker. Hieraan is steeds meer behoefte. NRG|PALLAS is wereld­markt­leider in de productie van isotopen in Petten, waarvan dagelijks 30.000 patiënten afhan­ke­lijk zijn. In het nieuwe FIELD-LAB kunnen nieuwe medische isotopen worden ontwik­keld voor patiën­ten­stu­dies, waarmee weten­schap­pers meer onder­zoek kunnen doen. Hiermee levert NRG|PALLAS een bijdrage aan het versnellen van nieuwe behan­del­mo­ge­lijk­heden voor levens­be­drei­gende ziektes. Het betreft een samen­wer­king tussen Neder­landse acade­misch medische centra, industriële partners en NRG|PALLAS.

Meer geper­so­na­li­seerde medicijnen voor patiënten

Steeds meer kijken via scans en foto’s medici bij het behan­delen van patiënten naar een geper­so­na­li­seerde behan­de­ling. Hierdoor wordt de kans op het aanslaan van de behan­de­ling groter en kunnen artsen kostbare nieuwere thera­pieën gericht inzetten waar de kans op een positief effect het grootste is. Door zich te richten op de speci­fieke kenmerken van kanker­cellen worden boven­dien bijwer­kingen voor normale cellen en weefsels voorkomen.

NRG|PALLAS ontwik­kelt door in Petten

Om leverings­ze­ker­heid van medische isotopen in de toekomst te kunnen waarborgen bouwt NRG|PALLAS een nieuwe PALLAS-reactor, ter vervan­ging van de huidige Hoge Flux Reactor. De PALLAS-reactor zal een cruciale rol spelen in de leverings­keten voor radio-farma­ceu­ti­sche producten wereld­wijd en in nucleair techno­lo­gisch onder­zoek. Met deze producten kunnen miljoenen mensen met kanker en hart- en vaatziekten worden gedia­gnos­ti­ceerd en behan­deld. Het FIELD-LAB krijgt steun van de Europese Unie door Kansen voor West en van de Provincie Noord-Holland.

ENGLISH

NRG|PALLAS proudly opened the new FIELD-LAB facility at the Energy & Health Campus in Petten on Tuesday 7 December. A facility enabling an accele­ra­tion in the devel­op­ment of new nuclear drugs to treat cancer. None other than Maarten van der Weijden, Olympic world open water swimming champion, was present to give a lecture.

Devel­o­ping medical isotopes for therapy

Medical isotopes are the raw materials for nuclear drugs in detec­ting heart disease and treating cancer. There is an incre­a­sing need for these. NRG|PALLAS is the world market leader in the produc­tion of isotopes in Petten, on which 30,000 patients depend every day. In the new FIELD-LAB, new medical isotopes can be devel­oped for patient studies, allowing scien­tists to conduct more research. In doing so, NRG|PALLAS is contri­bu­ting to accele­ra­ting new treat­ment options for life-threa­tening diseases. This is a colla­bo­ra­tion between Dutch academic medical centres, industrial partners and NRG|PALLAS.

More perso­na­lised medicine for patients

Incre­a­singly, through scans and photo­graphs, medics are looking at perso­na­lised treat­ment when treating patients. This increases the likeli­hood of treat­ment success and allows doctors to target costly newer thera­pies where they are most likely to have a positive effect. Targe­ting the specific charac­te­ris­tics of cancer cells also prevents side effects for normal cells and tissues.

NRG|PALLAS develops further in Petten

To ensure future security of supply of medical isotopes, NRG|PALLAS is building a new PALLAS reactor to replace the current High Flux Reactor. The PALLAS reactor will play a crucial role in the supply chain for radiophar­ma­ceu­tical products world­wide and in nuclear techno­logy research. These products can be used to diagnose and treat millions of people with cancer and cardi­o­vas­cular diseases. The FIELD-LAB receives support from the European Union through Oppor­tu­ni­ties for West and from the Province of North Holland.

Take a look at the After­movie

Opening-FieldLab NRG Opening-FieldLab NRG Opening-FieldLab NRG