Terug­blik op ontwik­ke­lingen op de Energy & Health Campus en uitda­gende ambities voor de toekomst kleuren het bezoek van colleges uit de Noordkop-gemeenten

Dinsdag 6 februari ontving de Energy & Health Campus (EHC) een delegatie van colleges uit de Noordkop-gemeenten Schagen, Texel, Hollands Kroon en Den. Na een colle­ge­ver­ga­de­ring op de campus in de Pette­mer­duinen kregen de colleges een gevari­eerd programma aange­boden met presen­ta­ties en een rondlei­ding in de labs van TNO.

Campus Coördi­nator Hesther Bouma vertelt tijdens dit bezoek hoe de campus de afgelopen tijd is gegroeid en welke plannen en projecten er op de agenda staan voor de komende jaren. De EHC groeit namelijk door naar een volwaar­dige en unieke campus. Ze benadrukt het belang van samen­wer­king met het onder­wijs hierbij, het creëren van nieuwe ontwik­kel­ruimte op de campus, het verbe­teren van de bereik­baar­heid, duurzame mobili­teit, verduur­za­ming van de gebouwen en het profi­leren van de campus als aantrek­ke­lijke werkgever. Voor de EHC zijn dit belang­rijke speer­punten die uitste­kend passen in de regiodeal.

Hans Hegeman, Director Enginee­ring & Projects bij Curium licht de ontwik­ke­ling van een nieuwe produc­tie­fa­ci­li­teit toe, waardoor het inkopen van jodium straks niet meer nodig is, omdat ze dit zelf kunnen terug­winnen uit afval. Een enorm positieve en duurzame ontwik­ke­ling. “ Alles wordt op een strak tijdschema uitge­voerd. Het is belang­rijk dat alles goed gaat vanwege het radio­ac­tief verval van de producten. En dan te weten dat de producten van Curium over de hele wereld gedis­tri­bu­eerd worden!”: aldus Hans Hegeman.

Ronald Schram, Director Strategic Alliances bij NRG|PALLAS, vertelt over de samen­hang tussen de bedrijven op de campus. In de keten van grond­stof tot patiënt gebeuren alle processen in Petten en dit maakt ons ook uniek. NRG|PALLAS bereidt zich voor op de nieuwe PALLAS reactor, die voor de komende 70 jaar dienst gaat doen. Deze reactor vervangt de verou­derde Hoge Flux Reactor. In een gave animatie is te zien hoe de reactie de komende acht jaar gebouwd wordt. Hiermee is er voor de komende jaren leverings­ze­ker­heid van medische isotopen, wat wacht­lijsten voorkomt en tegemoet­komt aan  de enorme groei van de vraag.

TNO Research Energy & Materials Transi­tion manager Sjaak van Loo licht toe dat TNO tot doel heeft om kennis, mensen en bedrijven samen te brengen tot slimme oplos­singen. TNO gaat voor impact van toepas­singen in de praktijk. De bezoe­kers bezoeken bij TNO het Faraday lab, waar groot­scha­lige productie van groene water­stof uit duurzame bronnen als zon en wind gebeurt, het Seaweedlab, waar zeewier wordt omgezet naar biobased brand- en grond­stoffen en het Solar lab, waar zonne­cellen in producten worden geïntegreerd.

De dag eindigde vol enthou­si­asme en een bos tulpen, namens de gemeente Schagen, voor thuis. Ook dat is de omgeving waarin de EHC zich bevindt; tussen de prach­tige bollen­velden. Een bijzon­dere samen­hang van natuur, techniek, duurzaam­heid en gezond­heid. De Energy & Health Campus brengt het samen en verder.