Het TNO Solar Lab is belang­rijk voor onder­zoek naar duurzame energie en innova­ties op het gebied van zonne-energie. Op 15 september jl. is deze ultra­mo­derne facili­teit geopend voor onder­zoek naar de de volgende generatie hoogren­de­ment-zonne­stroom­sys­temen. Denk hierbij aan nieuwe toepas­singen voor het land en water, in de bebouwde omgeving en voor de infra­struc­tuur en voer- en vaartuigen. Onder­zoe­kers van univer­si­teiten krijgen met deze facili­teit de mogelijk­heid bij te dragen aan de versnel­ling van de energietransitie.