Het FIELD-LAB is een ontwik­ke­lings­fa­ci­li­teit voor nieuwe nucle­aire medicijnen gericht op de behan­de­ling van kanker. Het helpt het proces van ontwik­ke­ling tot markt­lan­ce­ring te versnellen. Door de levering van kleine batches, voorzien wij in de vraag van Bio Farma onder­zoe­kers en startups naar onder­zoeks­ma­te­riaal. Dit helpt beide met hun ambitie om een nieuw medicijn te ontwikkelen.