Om bestaande industriële produc­tie­pro­cessen schoner te maken, heeft TNO een techno­logie ontwik­keld die zeer efficiënt CO2 afvangt en tegelij­ker­tijd water­stof produceert.

Op 29 juni 2022 gaven zij een webinar over de SEWGS-technologie.

SEWGS

SEWGS is een revolu­ti­o­naire Neder­landse platform­tech­no­logie die bijzonder aantrek­ke­lijk is voor de productie van blauwe water­stof uit industriële restgassen en synthe­segas. De industrie kan er boven­dien goedkoper, energie­zui­niger en groot­scha­liger water­stof mee produ­ceren dan momen­teel mogelijk is met groene waterstof.

TNO-expert Soledad van Eijk besprak met partners de mogelijk­heden en potentie van deze technologie.