EHC: toekomst­be­stendig en bereik­bare campus.

 

Dagelijks reizen honderden medewer­kers en bezoe­kers naar de campus. Ook in corona­tijd reist ruim 40% van de medewer­kers van en naar het werk op de campus. Samen vormen zij de campus. De Energy & Health Campus wil medewer­kers en bezoe­kers van de campus facili­teren in hun vervoersbehoefte.

In de visie Mobili­teit en Bereik­baar­heid heeft het bestuur van de EHC zich als doel gesteld: een aantrek­ke­lijke en bereik­bare campus waar medewer­kers, studenten en bedrijven goed kunnen komen en graag willen verblijven.

De campus wordt inten­sief gebruikt en dit neemt de komende jaren toe. Het zorgt ervoor dat het steeds drukker wordt op en naar het campus­ter­rein, er meer vraag is naar parkeer­ruimte en dat de uitstoot van CO2 toeneemt. De bereik­baar­heid en leefbaar­heid van onze campus staan hiermee onder druk. We willen voor nu en in de toekomst een goed en veilig bereik­bare campus. Waar slim wordt omgegaan met beperkte ruimte en waar duurzaam vervoer wordt gestimuleerd.

De ambities zijn onder meer:

  • Afname van het aandeel automobiliteit.
  • Een CO2 neutrale campus in de toekomst.
  • Slimmer omgaan met de schaarse ruimte op de campus.
  • Om dit te bereiken heeft de EHC samen met diverse organi­sa­ties een pakket van maatre­gelen samen­ge­steld. De OV-reiziger, fietser en voetganger staan hierbij voorop, maar de campus blijft gastvrij voor de automobilist.

 

Lees meer over EHC