Met het onder­te­kenen van een samen­wer­kings­over­een­komst door verte­gen­woor­di­gers van NRG|PALLAS, Europese Commis­sies Joint Research Centre (JRC), TNO en Hoogheem­raad­schap Hollands Noorder­kwar­tier is de komst van een nieuw experience center in Petten een feit. In het inter­ac­tieve belevings­cen­trum kunnen bezoe­kers vanaf 2025 ‘leren door te beleven’ over thema’s water­be­heer, energie­tran­sitie en nucle­aire geneeskunde. 

Het experience centre komt vlak bij de Energy & Health Campus op een plek bij het nieuw te reali­seren Leisure en Business Resort Corfwater in de Pettemer duinen.

De komst van het experience center is het resul­taat van een unieke samen­wer­king tussen betrokken partijen. Hermen van der Lugt, voorzitter bestuur Energy & Health Campus: “Een lang gekoes­terde wens gaat in vervul­ling. Het creëren van een open, toegan­ke­lijke plek in Petten waar we een breed publiek kunnen laten zien wat de organi­sa­ties tussen de hekken op de campus bedenken en uitvoeren op het gebied van nucle­aire genees­kunde en de energie­tran­sitie. Ik zie deze onder­te­ke­ning als een bekro­ning van al het voorbe­rei­dende werk van de afgelopen jaren. Het is een bijzon­dere mijlpaal die we samen hebben bereikt.’’

Ook dijkgraaf Remco Bosma van Hoogheem­raad­schap Hollands Noorder­kwar­tier is blij met de komst van het experience center: “Het is mooi dat we ook jongeren iets kunnen leren over de drie thema’s die aan bod komen in de experience, met het vertrouwen dat zij deze kennis door kunnen ontwik­kelen in nieuwe techno­lo­gieën voor de toekomst.”

Urgente maatschap­pe­lijke thema’s

Water­be­heer, energie­tran­sitie en nucle­aire genees­kunde zijn al decen­nia­lang belang­rijke thema’s van grote betekenis voor Petten en de regio Noord-Holland. Denk bij nucle­aire genees­kunde aan het maken van nucle­aire genees­mid­delen van levens­be­lang voor velen. Elke dag worden wereld­wijd meer dan 30.000 patiënten met kanker en hart- en vaatziekten geholpen met medische isotopen uit Petten. Op het gebied van energie­tran­sitie wordt baanbre­kend onder­zoek gedaan naar de groene, slimme en veilige energiemix van de toekomst op het gebied van zonne-energie, elektri­ci­teit, biobrand­stof, water­stof, batte­rijen en kernenergie. Water­be­heer is voor Petten en heel Noord-Holland al eeuwen een thema met hoge urgentie, met de kustver­ster­king Petten-Camper­duin als recent projectvoorbeeld.

Samen­wer­king 

Onlangs tekenden de partijen in Strand­pa­vil­joen Zee & Zo in Petten de samen­wer­kings­over­een­komst. Initi­a­tief­ne­mers voor het experience center zijn de Energy & Health Campus, NRG|PALLAS, Europese Commissie Joint Research Centre, TNO en Hoogheem­raad­schap Hollands Noorder­kwar­tier. In samen­wer­king met de gemeente Schagen en Corfwater. Mede mogelijk gemaakt door De Kop Werkt!