In de Hoge Flux Reactor in Petten is gestart met het onder­zoek naar het materiaal van de splijt­stof­be­kle­dings­buizen. Om in de toekomst de levering van elektri­ci­teit af te stemmen op de fluctu­e­rende energie­vraag, moeten er nieuwe splijt­stof­be­kle­dings­buizen worden ontworpen omdat de tempe­ra­turen ook zullen fluctu­eren. In december 2020 zijn EDF en NRG een samen­wer­king gestart en gedurende de afgelopen 18 maanden zijn alle voorbe­rei­dingen getroffen voor het concep­t­ont­werp, het defini­tieve ontwerp en de fabri­cage van de bestralingsinstallatie.
Op dit moment zijn kerncen­trales ontworpen om op een constant vermogen te werken: het aan of uit. Om in te kunnen spelen op de fluctu­e­rende energie­vraag wordt onder­zocht welk materiaal hiervoor geschikt is. Hiervoor is een speciale bestra­lings­in­stal­latie ontworpen. De bestra­ling van het experi­ment zal doorgaan tot medio 2023.
NRG onder­steunt de kernenergie-industrie al sinds 1955 en heeft ruime ervaring met het uitvoeren van complexe bestra­lingen en het voldoen aan de strenge eisen van onze klanten voor een succes­volle ontwik­ke­ling van nucle­aire techno­logie”, aldus Bertholt Leeftink, CEO van NRG|PALLAS, “de samen­wer­king met onze Franse partner EDF laat zien hoe belang­rijk de Hoge Flux Reactor is voor de inzet van kernenergie in de energie­tran­sitie om de klimaat­doel­stel­lingen te bereiken ”
EDF’s hoogste priori­teit is de veilige exploi­tatie van de Franse kerncen­trales. Op weg naar een CO2-vrije wereld onder­zoekt EDF de mogelijk­heden voor flexibel gebruik van kernenergie.