Afgelopen maand heeft de reactor in Petten een record­pro­ductie gedraaid om dagelijks 30.000 patiënten te kunnen blijven voorzien van medische isotopen. Doordat trans­port en logis­tiek bemoei­lijkt is door de Corona­crisis, wenden Europese produ­centen zich nu tot NRG. Jojan­neke van Dongen, keten­ma­nager bij NRG en verant­woor­de­lijk voor het betrouw­baar leveren aan de markt geeft aan: „Ook onder de moeilijke omstan­dig­heden, die nu heersen in deze Corona-periode, hebben wij onze processen op orde en kunnen we betrouw­baar leveren.”

Vanwege het Corona-virus is het logis­tieke proces een stuk ingewik­kelder en duurt het trans­port langer om de nucle­aire medicijnen in de zieken­huizen te krijgen. Medische isotopen vervallen ook tijdens trans­port, als dit trans­port langer duurt moet er voor dezelfde behoefte in het zieken­huis meer bij NRG gemaakt worden. Mede daarom is er een grotere vraag naar medische isotopen.

Naast de grote vraag naar Molyb­deen-99, dat veelal wordt gebruikt om diagnoses te stellen van levens­be­drei­gende ziektes zoals kanker, merken we vooral dat de vraag naar de behan­deliso­toop Lutetium-177 heel hoog is”, geeft Van Dongen aan. De medische isotoop Lutetium-177 wordt op dit moment gebruikt voor de behan­de­ling van NeuroEn­do­crie­ne­Tu­moren (NET) en is in ontwik­ke­ling voor de behan­de­ling van prostaat­kanker, één van de meest voorko­mende kanker­soorten bij mannen.

In Neder­land krijgen jaarlijks ruim 10.000 mannen prostaat­kanker. Rond de 70% van deze mannen is 65 jaar of ouder. Door verbe­terde appara­tuur én het gebruik van medische isotopen is het mogelijk om het ziekte­beeld in kaart te brengen en beter te behandelen.