Op deze foto staan vlnr: mevrouw Van den Kroonen­berg, Ton de Jong (TNO), mevrouw Van den Kroonen­berg, Wim Sinke (TNO), Ilse Zaal (provincie Noord-Holland) en Marjan van Kampen (burge­meester Schagen)

 

Ilse Zaal, gedepu­teerde van de provincie Noord-Holland voor Economie, verrichtte op 15 september de opening van het nieuwe TNO Solar Lab op de Energy & Health Campus in Petten. De provincie Noord-Holland inves­teerde 14 miljoen euro in de bouw en inrich­ting van het ultra­mo­derne labora­to­rium. De provincie levert daarmee een belang­rijke bijdrage om baanbre­kend onder­zoek naar nieuwe toepas­singen van zonne-energie in Petten mogelijk te maken.

 


De opening van het Solar lab in Petten door Ilse Zaal

Volgens Ilse Zaal kunnen veel onder­ne­mers profi­teren van deze toepas­singen. “Zonne-energie komt beschik­baar op plekken waar dat voorheen niet mogelijk was.”
Ton de Jong, managing director Energie­Tran­sitie bij TNO: “We ontwik­kelen in het Solar Lab met bedrijven, overheid en kennis­in­stel­lingen nieuwe soorten zonne­pa­nelen en toepas­singen, waarmee zonne-energie aantrek­ke­lijk en kosten­ef­fec­tief op grote schaal kan worden uitge­rold. Dit is ontzet­tend belang­rijk voor de opwek­king van grote hoeveel­heden duurzame elektri­ci­teit als ook voor verdere kosten­ver­la­ging, beide noodza­ke­lijk voor het succes van de energietransitie.”

Innovatie met Partners

Naast de inves­te­ring van de provincie stelde het minis­terie van Econo­mi­sche Zaken en Klimaat 5 miljoen euro beschik­baar voor geavan­ceerde appara­tuur. In het Solar Lab onder­zoekt, ontwik­kelt en test TNO samen met bedrijven innova­ties van nieuwe zonne­cellen, ‑panelen en toepas­singen. Deze techno­lo­gi­sche innova­ties maken het mogelijk om zonne-energie op een goed ingepaste manier veilig en betaal­baar op te wekken in bestaande opper­vlakken van gebouwen, infra­struc­tuur en voertuigen, maar ook in het landschap of op water. Daarnaast werkt TNO met partners in het nieuwe Solar Lab aan het circu­lair maken van zonne-energie.

Van den Kroonen­berg Laboratorium

Het nieuwe lab draagt de naam van de voorma­lige direc­teur van ECN, prof.dr.ir. Harry van den Kroonen­berg. ECN bundelde in 2018 de krachten met TNO. Van den Kroonen­berg is van grote betekenis geweest voor de ontwik­ke­ling van zonne-energie en de samen­wer­king van kennis­in­stel­lingen met het bedrijfs­leven en was ruim dertig jaar geleden een van de eersten die de aanzet gaf voor de energie­tran­sitie vanuit de overtui­ging: “De enige vernieuw­bare bron is kennis en niet aardgas.” Zijn weduwe was aanwezig bij de opening en onthulde de naam van het Solar Lab.