Uit de start­blokken! We zijn gestart met het maken van de Ontwik­kel­visie voor de Energy & Health Campus (EHC). Met een fantas­tisch team van EHC betrokken partijen werken we de komende maanden aan deze Ontwik­kel­visie. Samen geven we richting aan de ontwik­ke­ling van de EHC naar een volwaar­dige campus op het gebied van duurzame energie en nucle­aire gezond­heid.

De ontwik­kel­visie laat de mogelijk­heden zien om de ambities van de bedrijven op de EHC te kunnen versterken én de ruimte te creëren voor nieuwe bedrij­vig­heid en onder­wijs. Dit met aandacht voor het prach­tige Pettemer tevens Natura 2000 duinland­schap wat de EHC omringd en de campus­lo­catie zo uniek maakt.

Waarom een EHC Ontwik­kel­visie? “Het is belang­rijk dat de Ontwik­kel­visie voor de Energy & Health Campus er nu komt,” vertelt Baukje de Jong, EHC Campus Coördi­nator. “We hebben een tussen­tijdse balans opgemaakt en zijn tot de conclusie gekomen dat het gebied een grote toekomst­be­lofte in zich draagt. Er liggen gewel­dige kansen, maar die zijn nog niet goed zicht­baar. Met de ontwik­kel­visie brengen we fysieke mogelijk­heden van het terrein in beeld, kunnen we mensen enthou­si­as­meren en nog meer partijen aan de campus gaan verbinden. We geven richting aan hoe het campus­ter­rein er over 5, 10 en 20 jaar uitziet? Wie, hoe en waar ontmoeten we elkaar? Welke facili­teiten delen we? Welke voorzie­ningen zien we op de campus? En ook aandacht voor duurzaam­heid en slimme mobili­teits­op­los­singen. In april verwachten we de ontwik­kel­visie met een uitge­werkt voorkeurs­sce­nario te presenteren.”

Ontwerp­team Bij het samen­stellen van de integrale Ontwik­kel­visie werkt de EHC samen met een multi­dis­ci­pli­nair ontwerp­team. Onder leiding van Proof of the sum wordt met Karres en Brands, Arup en VKZ BV gewerkt aan alle facetten.

Workshops en parti­ci­patie Baukje de Jong: “We geloven in de kracht van samen­wer­king met onze partners. Juist door elkaar al in een vroeg stadium op te zoeken en te betrekken bij het maken van de Ontwik­kel­visie, komen we tot een gedragen toekomst­koers. We houden workshops met onze ambas­sa­deurs, bestuur­ders en halen ook ideeën en input op bij alle campusmedewerkers.”

Over de Energy & Health Campus De Energy & Health Campus (EHC) heeft de ambitie om de komende jaren verder ontwik­kelen tot een volwaar­dige innova­tie­campus. De bedrijven op de EHC vervullen in Neder­land en wereld­wijd, een cruciale rol bij de totstand­ko­ming van innova­ties op het gebied van duurzame energie- en mobili­teit-systemen (TNO, JRC/European Commis­sion). En is ook toonaan­ge­vend in medische isoto­pen­pro­ductie en de ontwik­ke­ling van nieuwe diagnos­ti­sche en thera­peu­ti­sche medicijnen (Curium, NRG). Elke dag worden wereld­wijd meer dan 30.000 patiënten met ernstige aandoe­ningen zoals kanker en hart- en vaatziekten geholpen met medische isotopen uit Petten. De komende jaren staat er veel baanbre­kends te gebeuren op het campus­ter­rein door onder meer de verwachte komst van de nieuwe Nuclear Health Center (NHC), de nieuwe PALLAS reactor en nieuwe R&D facili­teiten zoals het FIELD-LAB. Recent opende TNO het nieuwe Solar Lab genaamd Van den Kroonen­berg.