Nucle­aire genees­kunde is onmis­baar in de strijd tegen kanker

Minister van Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers heeft op 30 maart een bezoek gebracht aan de Energy & Health Campus in Petten. De minister sprak met medisch deskun­digen en met de directie van NRG|PALLAS, over het belang van de medische isotopen productie, onder­zoek en over het PALLAS-project. Speciale aandacht ging uit naar de ontwik­ke­ling van nieuwe thera­peu­ti­sche isotopen en de samen­wer­king met univer­si­tair medische centra.

De minister liet zich bijpraten over de nieuwe behan­del­me­thodes die ontwik­keld worden op het gebied van nucle­aire genees­kunde en de vorde­ringen van de voorbe­rei­dingen voor de reali­satie van de nieuwe PALLAS-reactor. Aanslui­tend heeft de minister bezoek gebracht aan de Hoge Flux Reactor.

Prof. Dr. Andor Glaude­mans, voorzitter van de Neder­landse Vereni­ging voor Nucle­aire Genees­kunde, was ook aanwezig bij het werkbe­zoek van de minister en onder­streepte het belang van nucle­aire medicijnen voor patiënten:

Voor de ontwik­ke­ling en productie van zowel de diagnos­ti­sche als thera­peu­ti­sche medische isotopen zijn we voor een groot deel afhan­ke­lijk van een kernre­actor,” aldus Glaudemans.

Leverings­ze­ker­heid van medische isotopen in de toekomst
Dagelijks zijn 30.000 patiënten afhan­ke­lijk van medische isotopen uit Neder­land. Om leverings­ze­ker­heid in de toekomst te kunnen waarborgen wordt nu gewerkt aan de voorbe­rei­dingen voor de bouw van de PALLAS-reactor.