Minister Kuipers van Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport heeft vandaag bekend gemaakt, dat er de komende jaren geld is gereser­veerd voor de bouw van de PALLAS-reactor in het Noord-Hollandse Petten. Het minis­terie reser­veert voor het project dit jaar 30 miljoen euro en vanaf volgend jaar 129 miljoen euro per jaar.

De komst van de PALLAS-reactor is van belang voor veel patiënten met vaak levens­be­drei­gende ziekten, zoals kanker en hart- en vaatziekten. Deze patiënten zijn voor hun behan­de­ling en diagnose afhan­ke­lijk van medische isotopen die in Petten worden gepro­du­ceerd in de verou­derde Hoge Flux Reactor. Met de bouw van een nieuwe reactor kunnen patiënten weer vele tientallen jaren geholpen worden en draagt bij aan het onder­zoek naar een CO2-vrije energievoorziening.

Bertholt Leeftink, CEO NRG|PALLAS: “Dit is een prach­tige stap. De nieuwe reactor is in het belang van de voorzie­nings­ze­ker­heid van medische isotopen voor patiënten wereld­wijd en van belang voor het behoud van de Neder­landse nucle­aire kennis­in­fra­struc­tuur. Neder­land heeft een uiter­mate sterke positie op de wereld­markt voor medische isotopen en nucleair techno­lo­gisch onder­zoek. Met de komst van PALLAS zijn wij in staat deze positie te behouden en uit te bouwen en garan­deren wij het behoud van de hoogwaar­dige kennis en werkge­le­gen­heid in de kop van Noord-Holland.”

Peter Dijk, program­ma­di­rec­teur PALLAS: “Wij zijn zeer verheugd met het nieuws van vandaag. Het PALLAS-team heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de voorbe­rei­ding voor de bouw van de PALLAS-reactor. Met dit besluit kunnen we verder met de voorbe­rei­dende werkzaam­heden voor de uitein­de­lijke reali­satie van de nieuwbouw.”

NRG|PALLAS bereidt zich voor op de toekomst

Het gebruik van nucle­aire medicijnen is sterk in opkomst, met name voor nieuwe thera­pieën. Jaarlijks vinden in Europa circa 200.000 patiënt­be­han­de­lingen plaats met therapeutische
isotopen. Dit aantal zal naar verwach­ting jaarlijks met 8 procent toenemen. Gerichte en geper­so­na­li­seerde thera­pieën zijn zeer veelbe­lo­vend omdat ze veel preciezer kunnen worden ingezet dan tradi­ti­o­nele behan­de­lingen. Deze innova­tieve aanpak kent minder schade­lijke bijwer­kingen, is effec­tiever en minder belas­tend voor de patiënt.

De nieuwe PALLAS-reactor is tevens nodig voor nucleair-techno­lo­gisch onder­zoek en instand­hou­ding van de nucle­aire kennis­in­fra­struc­tuur. NRG|PALLAS is gespe­ci­a­li­seerd in kennis op het gebied van stralings­be­scher­ming, nucle­aire veilig­heid, radio­ac­tief afval en energie­tech­no­logie. Zo wordt in Petten onder­zoek gedaan naar thorium en de ontwik­ke­lingen rond kleinere reactoren (SMR’s). Die kennis is nodig om in de toekomst de opties te kunnen beoor­delen die er zijn rond de energie­tran­sitie, als het gaat om de rol van kernenergie in de duurzame energiemix.

Energy & Health Campus

De nieuwe PALLAS-reactor wordt geves­tigd op de Energy & Health Campus (EHC) in Petten. De EHC telt ruim 1600 medewer­kers, verdeeld over verschil­lende bedrijven. Om de innova­tie­kracht en de produc­tie­ca­pa­ci­teit voor medische isotopen te behouden en te verhogen wordt er in Petten ook gewerkt aan de reali­satie van de produc­tie­fa­ci­li­teit Nuclear Health Centre. Daarnaast reali­seert NRG|PALLAS het FIELD-LAB, een samen­wer­kings­ver­band met UMC’s en partners uit de farma­ceu­ti­sche industrie naar nieuwe toepas­singen van nucle­aire genees­mid­delen. De finan­ciële reser­ve­ringen die het Kabinet nu heeft vastge­legd voor de komende jaren zijn een enorme impuls voor de nucle­aire genees­kunde, kennis en innovatie en voor Neder­land. Over de reste­rende inves­te­rings­kosten zal het kabinet naar verwach­ting in het voorjaar van 2023 een defini­tief besluit nemen.