Zo leer je elkaar in de regio steeds beter kennen’
Harte­lijke ontmoe­ting tussen de OFS en EHC op de campus in Petten

Onder­ne­mers van de OFS Onder­ne­mers Federatie Schagen zijn op 19 oktober harte­lijk ontvangen op de Energy & Health Campus in Petten. Onder het genot van koffie en lekkere koek vertelde Hesther Bouma, EHC Campus Coördi­nator, uitvoerig over de bedrij­vig­heid op de campus en de verwachte ontwik­ke­lingen voor de toekomst.

Met beeld­ma­te­riaal kregen de onder­ne­mers een fictieve rondlei­ding over de campus en uitleg over het fantas­ti­sche werk, dat op de campus gebeurt rond duurzame energie­op­wek­king en opslag en gezond­heids­ont­wik­ke­lingen voor het diagnos­ti­ceren, analy­seren en behan­delen van patiënten met chroni­sche ziekten als kanker. Onder­werpen als bedrij­vig­heid, uitbrei­ding, bouwont­wik­ke­lingen, mobili­teit in de regio en natuur­lijk het beoogde experience center waren onder­werp van het nagesprek.

Nadat er buiten was toege­licht waar welk bedrijf zich bevindt, stapten de onder­ne­mers op de fiets en trotseerde wind en regen om een bezoek aan de PALLAS bouwplaats te brengen, waar zij een aanvul­lende presen­tatie kregen over de bouw van een nieuwe reactor.

Een geslaagde middag met zinvolle uitwis­se­ling van infor­matie, vragen en antwoorden. ‘Zo leer je elkaar steeds beter kennen in het belang van de regio’; was de conclusie van beide kanten.

Ondernemersfederatie Schagen bezoekt de Energy & Health Campus