Een nieuwe mijlpaal voor de ontwik­ke­ling van de Energy & Health Campus (EHC) in Petten: negen partijen met een vitale rol in de duurzame energie of de nucle­aire genees­kunde tekenden voor de tweede keer het Energy & Health Campus Afspra­ken­kader voor behoud van innova­tie­kracht en werkge­le­gen­heid binnen deze sectoren. Burge­meester van Schagen Marjan van Kampen – voorzitter EHC bestuur­lijk overleg: “De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het vormen van een sterke basis voor verdere ontwik­ke­ling van deze campus in de Noord-Hollandse duinen. Dat heeft geleid tot het aanhaken van steeds meer partijen die geloven in de noodzaak gezamen­lijk te blijven innoveren en inves­teren in een duurzame en gezon­dere wereld.” 

Campus in de Noord-Hollandse duinen
Deze bredere onder­te­ke­ning door partijen betekent een belang­rijke stap vooruit om de EHC te laten uitgroeien tot een aantrek­ke­lijke en inspi­re­rende campus op het gebied van duurzame energie en nucle­aire genees­kunde. De bedrijven op de campus in de Pettemer Duinvallei, te weten NRG, Curium, PALLAS, TNO en Joint Research Centre (Europese Commissie), zijn wereld­wijd belang­rijke spelers in hun vakge­bieden. “Hoe meer relevante partijen meedoen, hoe meer impact we samen kunnen maken,” zegt Campus coördi­nator Baukje de Jong. “Het eerste Afspra­ken­kader liep augustus dit jaar af. Op basis van wat we met elkaar afgelopen jaren hebben bereikt, willen partijen de komende jaren hun samen­wer­king voort­zetten. Het nieuwe Afspra­ken­kader vormt daarbij de basis voor de verdere bestuur­lijke samen­wer­king, de inhou­de­lijke uitwer­king van de Energy& Health innova­tie­op­gaves en de positi­o­ne­ring van de bijpas­sende R&D‑faciliteiten.”

Zicht­baarder, gebieds­ont­wik­ke­ling uit startblokken
Baukje de Jong vervolgt: “Ook gaan we door met de gebieds­ont­wik­ke­ling, de inrich­ting van het terrein zelf. Na een grondige planfase gaan we nu naar zicht­baar­dere acties in het gebied. Zo komt er op de campus een breed scala aan nieuwe facili­teiten van waaruit campus­be­drijven gezamen­lijk met relevante samen­wer­kings­part­ners kunnen werken aan doorbraken op het gebied van duurzame energie­huis­hou­ding en medische isotopen.”

Verder wordt er gewerkt aan het verbe­teren van de infra­struc­tuur en de bereik­baar­heid van de campus en zijn er volop ideeën om gezamen­lijke campus­ac­ti­vi­teiten met elkaar op te pakken. Ook komt er een programma dat de campus in verbin­ding brengt met kennis- en onder­wijs­in­stel­lingen in Noord-Holland. Verder zijn we bezig met een plan voor een publiek Experience Center. Dit laatste is een lang gekoes­terde wens van alle partijen om een multi­func­ti­o­nele publieks­trekker in het dorp Petten te creëren. Hier kunnen bezoe­kers een energie- en gezond­heids­reis maken en van alles leren over de intel­li­gente oplos­singen en belang­rijke werkzaam­heden die op de EHC worden bedacht en uitgevoerd.”

Clusters voor energie en gezondheid

Baukje de Jong voegt toe: “Zoals de naam al doet vermoeden, kennen we twee clusters op de campus: één voor ‘Energy’ en één voor ‘Health’ met respec­tie­ve­lijk de aandachts­ge­bieden energie­tran­sitie en de nucle­aire genees­kunde. De reeds aanwe­zige kennis en facili­teiten op het gebied van zonne- en windenergie, groene water­stof­pro­ductie, energie-effici­ency, biobrand­stoffen en bioma­te­ri­alen in het Energy cluster wordt aange­vuld met een nieuw SolarLab en een Battery Testing Facility. Hier wordt straks op veel verschil­lende manieren onder­zoek gedaan naar duurzame energie­pro­ductie in samen­wer­king met univer­si­teiten, andere toege­paste onder­zoeks­in­sti­tuten en het bedrijfs­leven. Doel is om in 2050 voor Neder­land een CO2-neutrale energie­huis­hou­ding te realiseren.”

Veelbe­lo­vende ontwik­ke­lingen medische isotopen 

De huidige Hoge Flux Reactor levert wereld­wijd nu al 30 procent van de isotopen die gebruikt worden voor het stellen van diagnoses bij patiënten met kanker en andere aandoe­ningen. Zo’n 30.000 mensen worden per dag met isotopen uit Petten onder­zocht. Daarnaast worden behan­de­lingen (therapie) met medische isotopen steeds belang­rijker. Baukje de Jong: ”Het Health-cluster in Petten is uniek omdat op één locatie de hele keten voor de productie en verwer­king van medische isotopen aanwezig is. Deze uitgangs­po­sitie biedt kansen voor start-ups, kleine en grote bedrijven, univer­si­teiten en UMC’s om vanuit zogenaamde gemeen­schap­pe­lijke ‘proces­sing facili­ties’ sneller tot product­ont­wik­ke­ling en productie van medische isotopen te komen. Daarvoor komt er naast de nieuwe PALLAS-reactor een onder­zoeks­fa­ci­li­teit, het FIELD-LAB, en een produc­tie­fa­ci­li­teit, het Nuclear Health Centre. Door veelbe­lo­vende ontwik­ke­lingen en nauwe samen­wer­kingen met medische instel­lingen en de sector kan de nucle­aire genees­kunde — en daarmee de patiënt wereld­wijd — vertrouwen op de continue beschik­baar­heid van een breed scala aan (nieuwe) medische isotopen vanuit Petten.”

Samen­wer­kende partijen

De partners uit het Afspra­ken­kader verte­gen­woor­digen de triple-helix overheid, kennis­in­stel­lingen en bedrijfs­leven, een bewezen vrucht­bare combi­natie. De partijen die het Afspra­ken­kader II hebben onder­te­kend zijn: Gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland, Ontwik­ke­lings­be­drijf Noord-Holland Noord (ONHN), NRG, TNO, Curium, Joint Research Centre (Europese Commissie), Stich­ting Voorbe­rei­ding Pallas-reactor en Staats­bos­be­heer. Het minis­terie van Econo­mi­sche Zaken en Klimaat onder­steunt dit initi­a­tief. EHC wordt mede mogelijk gemaakt door subsi­dies vanuit De Kop Werkt.

Van links boven naar rechts onder: Nico van Ginkel van Stich­ting Voorbe­rei­ding Pallas-reactor, Marjan van Kampen van Gemeente Schagen, Frank de Lange van Curium, Thijs Pennink van Ontwik­ke­lings­be­drijf Noord-Holland Noord, Piotr Szymanski van Joint Research Centre (Europese Commissie), Riena Tienkamp van Staats­bos­be­heer en Maik Smit van NRG. Marco Schuringa van TNO staat niet op foto.

Gedepu­teerde Ilse Zaal van Provincie Noord-Holland onder­te­kent het afspra­ken­kader 2 in het Provinciehuis.