English below

Door samen­wer­king kan binnen­kort iedereen kennis­maken met onze moderne campus’

Recent is Hesther Bouma in de rol van campus­co­ör­di­nator van de Energy & Health Campus gestapt. Door het opzetten van verschil­lende projecten geeft zij vorm aan de doelen en ambities die door de bedrijven in de Ontwik­kel­visie zijn opgesteld. ‘Er wordt op de EHC prachtig onder­zoek verricht naar duurzame energie en de nucle­aire gezond­heids­zorg. Dat ik met dat soort belang­rijke vraag­stukken mag werken, geeft me veel voldoening.’

Wat er gebeurt op de campus raakt iedereen

Het leukste vindt Hesther dat ze met verschil­lende soorten partijen in aanra­king komt. Ze is veel aan het netwerken om mensen en projecten aan elkaar te kunnen koppelen en ze is bezig met het opstellen van een jaarplan voor 2024. ‘Volgend jaar willen we vooral goed aan de slag met het delen van het verhaal van de campus aan de buiten­we­reld.’ Als echte spin in het web vindt ze het gaaf om het bedrijfs­leven, de overheid en het onder­wijs met elkaar te verbinden. Zo heeft ze een presen­tatie gegeven op de basis­school in Petten. Deze ging over de EHC en is bedoeld om ook kinderen kennis te laten maken met de techno­logie van de bedrijven op de campus. ‘Het idee is om ook basis­scholen in Schagen te bezoeken en dit verder uit te breiden in Noord-Holland Noord. Wat er gebeurt op de campus raakt iedereen en we vinden het belang­rijk om niet alleen dromen en ambities te hebben, maar ook om gelijk te beginnen en iets nieuws te proberen.’

Op een te gekke manier kennis kunnen maken met grens­ver­leg­gende vraagstukken

Hoewel ze pas is gestart als zelfstan­dige campus­co­ör­di­nator, is ze bij het prille begin van de Energy & Health Campus betrokken geweest. In 2016 werkte ze bij Ontwik­ke­lings­be­drijf Noord-Holland Noord en werd er door gemeente Schagen gevraagd of ze voor de Onder­zoeks­lo­catie Petten een diepere verbin­ding tussen de bedrijven onder­ling en de buiten­we­reld konden bewerk­stel­ligen. Samen met Baukje de Jong (voorma­lige campus­co­ör­di­nator) en experts uit het hele land werkte Hesther toen aan een voorstel om de Energy & Health Campus mogelijk te kunnen maken. Al snel ontstond het “Kernteam” met afgevaar­digden van alle bedrijven die vandaag de dag nog met elkaar samenwerken.

Projecten met een lange adem passen goed bij Hesther. Een campus staat er nu eenmaal niet van de een op de andere dag. De lange weg van het Experience Center is een van de mooie voorbeelden van het succes dat je kunt hebben als je stug door blijft gaan. ‘In 2025 opent het Experience Center de deuren en kan de buiten­we­reld op een te gekke manier kennis­maken met grens­ver­leg­gende vraag­stukken van de campus­be­drijven, maar ook met het dorp Petten en de natuur daarom­heen. Het Experience Center is een van de belang­rijkste gedeelde inves­te­ringen tussen de bedrijven op de campus en het Hoogheem­raad­schap en zal als vlieg­wiel fungeren voor het delen van ons verhaal aan de buiten­we­reld. Dat vind ik onwijs gaaf, dat alle bedrijven er een steentje aan bijdragen. Met de zeker­heid dat de PALLAS-reactor er komt en doordat in december FIELD-LAB wordt geopend, ontstaat er een stevig funda­ment voor de verdere ontwik­ke­ling van de EHC.’

Hesther heeft zowel een praktijk­ge­richte als een weten­schap­pe­lijke achter­grond. Ze heeft op Hogeschool Inhol­land Bouwma­na­ge­ment & Vastgoed gestu­deerd en aan de UvA Plano­logie. Met die combi­natie is ze nog altijd erg blij. Verder is ze heel creatief en ontwerpt en maakt ze sieraden. Daarnaast is ze moeder van twee jongens van 5 en 7 jaar en heeft ze naar eigen zeggen een heel leuke partner die ze in de school­banken heeft leren kennen.

De EHC voelt als thuiskomen

Omdat Hesther ook vier jaar gewerkt heeft bij gemeente Schagen en project­leider is geweest van de recre­a­tie­ont­wik­ke­lingen van Camping Corfwater en Hotel Huis ter Duin in Petten, voelt het voor haar alsof ze nooit helemaal weg is gegaan. ‘Toen ik wegging bij gemeente Schagen dacht ik nog: deze locatie ga ik wel missen, met alle mooie bedrijven die aan prach­tige doelstel­lingen werken, zo midden in de duinen, aan het strand, in de bollen­velden. Maar Petten is als een magneet: ik kom er altijd weer terug. Boven­dien voelt de EHC als een warm bad. Ik word harte­lijk ontvangen door de medewer­kers en het voelt voor mij absoluut als thuiskomen.’

Hesther is bereik­baar op: hbouma@ehcampus.com

ENGLISH

Colla­bo­ra­tion will soon allow everyone to experience our modern campus’

Hesther Bouma recently stepped into the role of campus coordi­nator of the Energy & Health Campus. By setting up various projects, she is shaping the goals and ambitions set out by the compa­nies in the Devel­op­ment Vision. ‘At the EHC, wonderful research is being done on renewable energy and nuclear health­care. Being able to work with such impor­tant subjects gives me great satisfaction.’

What happens on campus affects everyone

What Hesther enjoys most is connec­ting with diffe­rent kinds of stake­hol­ders. She is networ­king a lot to connect people and projects, and she is in the process of prepa­ring an annual plan for 2024. ‘Next year, we especi­ally want to work on sharing the story of the campus with the outside world.’ Being a true facili­tator, she thinks it is cool to connect business, govern­ment, and educa­tion. For example, she gave a presen­ta­tion at the primary school in Petten. This presen­ta­tion was about the EHC and aimed to intro­duce children to the techno­lo­gies of the compa­nies on the campus. ‘The idea is to also visit primary schools in Schagen and to extend this further in Noord-Holland Noord. What happens on campus touches everyone, and we think it’s impor­tant to not only have dreams and ambitions, but also to start right away and try something new.’

Learning about ground­brea­king topics in a cool way

Although she recently started as a freelance campus coordi­nator, she was involved in the very begin­ning of the Energy & Health Campus. In 2016, she was working at Ontwik­ke­lings­be­drijf Noord-Holland Noord, and they were asked by the munici­pa­lity of Schagen whether they could establish a greater connec­tion among the compa­nies at the Onder­zoeks­lo­catie Petten and with the outside world. Together with Baukje de Jong (former campus coordi­nator) and experts from across the country, Hesther then worked on a proposal to create an Energy & Health Campus. Soon the “Core Team” was formed, consis­ting of delegates from the compa­nies that still work together today.

Long-term projects suit Hesther well. After all, a campus is not built overnight. The long road travelled with the Experience Center is one of the fine examples of the success that will follow if you keep going. ‘In 2025, the Experience Center will open its doors, and the outside world will be able to learn in a cool way about the ground­brea­king topics the campus compa­nies deal with. They will also learn about the Dutch village of Petten and the nature surroun­ding it. The Experience Center is one of the key shared invest­ments between the campus compa­nies and the Hoogheem­raad­schap and will act as a flywheel for sharing our story with the outside world. I think that it’s incre­dibly cool that all the compa­nies are contri­bu­ting to this. With the certainty that the PALLAS-reactor is coming and with FIELD-LAB opening in December, there’s a solid founda­tion for the further devel­op­ment of the EHC.’

Hesther has both a practical and scien­tific background. She studied Bouwma­na­ge­ment & Vastgoed (Construc­tion Manage­ment & Real Estate) at the Inhol­land Univer­sity of Applied Sciences, and she studied Plano­logie (Plano­logy) at the Univer­sity of Amsterdam. She is still very happy with that combi­na­tion. Besides this, Hesther is very creative and designs and makes jewel­lery. She is also a mother of two boys aged 5 and 7 and says she has a wonderful partner whom she met in school. 

The EHC feels like coming home

Because Hesther worked at the munici­pa­lity of Schagen for four years and was project leader of the recre­a­ti­onal devel­op­ments of Camping Corfwater and Hotel Huis ter Duin in Petten, she feels as if she never quite left. ‘When I left the munici­pa­lity of Schagen, I thought: I’m going to miss this location, with all the incre­dible compa­nies working on amazing objec­tives in the middle of the dunes, on the beach, amidst the bulb fields. But Petten is like a magnet: I always come back. The EHC is as comfor­ting as a warm bath. I’m warmly welcomed by the employees, and to me, it feels like coming home.’

You can contact Hesther at: hbouma@ehcampus.com