English below

Door gezel­lige en impact­volle evene­menten meer verbin­ding op de campus

Wendy van den Noord werkt sinds maart 2022 als Commu­nity / Event Coördi­nator voor de Energy & Health Campus. Al enige tijd bedenkt en organi­seert ze voor de medewer­kers alle verbin­dende evene­menten. ‘Als mensen naar me toekomen en zeggen: “Wendy, tijdens dat evene­ment heb ik die persoon leren kennen en nu werken we samen!” denk ik: dat is waarvoor we het doen!’

Wat is leuk? Wat is het doel? Wat is onze toekomstvisie?

Het team bestaat naast Wendy uit Hesther Bouma en Jeanet Heinen, die beiden vrij recent gestart zijn voor de Energy & Health Campus. Wendy’s rol als event­ma­nager past haar als een jas. Ze is proac­tief en goed in strate­gisch meedenken over de reden van de evene­menten. Ze maakt begro­tingen en planningen en bespreekt die met alle betrok­kenen. Ook organi­seert ze de campus­be­zoeken van bijvoor­beeld gemeente Schagen. Dan regelt ze de catering, de ruimtes, de sprekers die komen en alles wat er verder nog bij komt kijken. ‘Het regelen en organi­seren vind ik het leukste aan mijn werk. Ik ben niet alleen uitvoe­rend bezig, maar denk ook na over wat leuk is voor de doelgroep, met welk doel we een speci­fiek evene­ment organi­seren, wat ons plan is met de EHC en hoe we de evene­menten kunnen laten aansluiten op onze toekomst­visie voor de campus.’ Door sportieve en toffe evene­menten neer te zetten, weet ze iedere keer meer verbin­ding tussen medewer­kers te creëren.

Wendy is een veelzijdig persoon

Voordat Wendy uitkwam bij event­ma­na­ge­ment, werkte ze tien jaar bij DFDS Seaways op de groeps­reizen- en evene­men­ten­af­de­ling en vervol­gens als zelfstan­dige virtual assis­tant. Deze moeder van twee tiener­meiden werkt momen­teel niet alleen voor de Energy & Health Campus. Sinds kort werkt ze ook voor een bedrijf dat hoogwaar­dige, kwali­ta­tieve teambuil­dings­ac­ti­vi­teiten organi­seert. ‘Ik ga straks zelf de activi­teiten uitrollen tijdens de evene­menten. Daarbij gaat het zowel om het organi­seren ervan als om het obser­veren hoe de deelne­mers reageren tijdens de activi­teit, zodat de organi­satie die ons heeft ingehuurd daarvan kan leren.’

Om zelf verder te groeien in haar vak en zich meer te ontwik­kelen, volgt ze met veel plezier trainingen en cursussen, zoals Profes­si­onal Event­ma­na­ge­ment. Ter ontspan­ning fietst ze graag, doet ze aan fitness, onder­neemt ze leuke dingen met het gezin en met vrien­dinnen en leest ze elke dag.

Succes­volle evene­menten keren terug

Op dit moment is Wendy voor de campus bezig met de plannen voor volgend jaar. Ze heeft een schema en begro­ting gemaakt voor alle evene­menten die ze wil dat er gaan komen. Arbeids­com­mu­ni­catie wordt een hot item voor de EHC. ‘Samen met de verschil­lende bedrijven op de campus maak ik externe mensen enthou­siast om hier te komen werken. Ik vind het heel gaaf om daarmee bezig te zijn. Er staan evene­menten op de planning waarmee we mensen met de campus willen laten kennis­maken. Zo willen we weer meedoen met de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen in maart en met de Career Days. Evene­menten die ik het afgelopen jaar heb georga­ni­seerd, zoals Let’s Move en de Zomer Xperience, waren een groot succes en keren ook terug.’

Alle input is welkom

Nog een belang­rijke taak van Wendy is het evalu­eren van elk evene­ment, samen met de mensen die haar hebben geholpen in de organi­satie, maar ook met bezoe­kers en deelne­mers. ‘Zo maak ik elk evene­ment nog beter.’ Daarom is ze heel blij met alle input die ze krijgt naar aanlei­ding van de uitge­stuurde enquêtes. ‘Mensen kunnen me ook altijd mailen of bellen als ze ideeën hebben. Alle input is welkom!’

Wendy is bereik­baar op: wvandennoord@ehcampus.com 

ENGLISH

More connec­tion on campus through fun and energi­zing events

As of March 2022, Wendy van den Noord has worked as a Commu­nity / Event Coördi­nator for the Energy & Health Campus. For some time now, she has been concep­tu­a­li­zing and organi­zing all connec­ting events for employees working on campus. ‘When people come up to me and say: “Wendy, during that event I met that person and now we work together!” I think: that’s why we do this!’

What’s fun? What’s the purpose? What’s our future vision?

Besides Wendy, the team consists of Hesther Bouma and Jeanet Heinen, who started working for the Energy & Health Campus fairly recently. Wendy’s role as event manager fits her like a glove. She is proac­tive and good in thinking strate­gi­cally about the purpose of the events. She creates budgets and schedules and discusses them with all involved. Further­more, Wendy organizes campus visits from, for example, the munici­pa­lity of Schagen. She then arranges the catering, the rooms, the speakers, and whatever else is involved. ‘Arran­ging and organi­zing is what I like most about my job. I’m not just execu­ting our ideas, but I’m also thinking about what’s fun for the target group, for what purpose we are organi­zing a specific event, what our plan is with the EHC, and how we can make the events align with our future vision for the campus.’ By putting on sporty and exciting events, she manages to create more connec­tions between employees on campus each and every time.

Wendy is a versa­tile person

Before Wendy landed in event manage­ment, she worked at DFDS Seaways for ten years in the group travel and events depart­ment, after which she became a self-employed virtual assis­tant. This mother of two teenage girls not only works for the Energy & Health Campus. Recently, she joined a company that organizes high-quality team-building activi­ties. ‘I will soon roll out the activi­ties myself during the events. This involves both organi­zing them and obser­ving how the parti­ci­pants react during the activity so that the organi­za­tion that hired us can learn from it.’

To further advance in her profes­sion and continue her personal devel­op­ment, she enjoys atten­ding trainings and courses, such as Profes­si­onal Event Manage­ment. To relax, she enjoys cycling, working out, under­ta­king fun activi­ties with family and friends, and reading every day.

Future events will return

At present, Wendy is working on plans for the campus for next year. She has made a schedule and budget for all the events she would like to happen. Labour commu­ni­ca­tion will be a hot topic for the EHC. ‘Together with the various compa­nies at the EHC, I get people excited about coming to work here. I think it’s really cool to be involved in that. There are many events planned related to this. For instance, we want to parti­ci­pate again in the Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen (Open Doors at Compa­nies Days) in March and in the Career Days. Events we organized last year, such as Let’s Move and the Summer Xperience, are also returning.’

All input is welcome

Another impor­tant task for Wendy is to evaluate each event, together with the people who helped her in the organi­za­tion, but also with visitors and parti­ci­pants. ‘This is how I improve each event.’ There­fore, she is pleased with all the input she gets in response to the surveys sent out. ‘People can also always email or call me if they have ideas. All input is welcome!’

You can contact Wendy at: wvandennoord@ehcampus.com