Vorming perso­nele unie

Stich­ting NRG (voorheen Stich­ting ECN) en Stich­ting Voorbe­rei­ding Pallas-reactor (PALLAS) zetten een belang­rijke stap voorwaarts. Zowel de direc­ties als de raden van toezicht van beide organi­sa­ties vormen een perso­nele unie. Hiermee krijgen de ontwik­ke­ling van medische isotopen in Petten en de reali­satie van de nieuwe reactor een stevige impuls. De nieuwe CEO wordt Bertholt Leeftink. Voormalig minister van Finan­ciën en topbe­stuurder, de heer Gerrit Zalm, is de nieuwe voorzitter van de raden van toezicht.

Bertholt Leeftink (1968), CEO van NRG en PALLAS: “Neder­land heeft met de ontwik­ke­lingen en activi­teiten op het gebied van nucle­aire genees­kunde in Petten een parel in handen. Elke dag zijn 30.000 patiënten afhan­ke­lijk van nucle­aire genees­mid­delen uit Petten. NRG en PALLAS werken met natio­nale en inter­na­ti­o­nale partners samen aan de ontwik­ke­ling van nucleair onder­zoek en de gezond­heid van miljoenen patiënten per jaar. Met de vorming van de perso­nele unie wordt een stevige impuls gegeven aan de totstand­ko­ming van een gedeelde toekomst­stra­tegie voor de verdere ontwik­ke­ling en productie van medische isotopen. Het maatschap­pe­lijk belang van langja­rige leverings­ze­ker­heid van medische isotopen staat voorop.”

Er blijven twee organi­sa­ties bestaan. De direc­ties van beide organi­sa­ties worden gevormd door de nieuwe CEO en de leden van de huidige directie van NRG, Huub Cuijpers (CEO) en Maik Smit (CFO), en de leden van de directie van PALLAS, Hermen van der Lugt (CEO) en Nico van Ginkel (CFO). Ook bij de raden van toezicht komt er een perso­nele unie. Gerrit Zalm zal de beide raden van toezicht gaan voorzitten.

In 2012 besloten het Kabinet en de Provincie Noord-Holland dat de Hoge Flux Reactor in Petten vervangen moest worden om de leverings­ze­ker­heid van medische isotopen en het voort­be­staan van nucleair onder­zoek te garan­deren. De ontwik­ke­ling van de nieuwe reactor werd onder­ge­bracht in een nieuwe entiteit, Stich­ting Voorbe­rei­ding Pallas-reactor. PALLAS heeft sinds­dien flinke stappen gezet: samen met het Nederlands/Argentijns bouwcon­sor­tium ICHOS heeft de stich­ting gewerkt aan het ontwerp van de reactor. In maart gaf de Raad van State groen licht voor het bestem­mings­plan. In de huidige planning is opgenomen dat medio 2021 de bouw van de nieuwe reactor zal starten.

NRG heeft zich sinds 2012 ontwik­keld tot markt­leider op het gebied van ontwik­ke­ling en productie van medische isotopen. In Europese zieken­huizen is 70% van de isotopen die gebruikt worden voor diagnoses afkom­stig uit Petten. Wereld­wijd ligt dit percen­tage op 30%. NRG en PALLAS zullen zich ook richten op de sterk groei­ende behoefte aan thera­peu­ti­sche isotopen.

De vorming van de perso­nele unie is de opmaat naar een situatie waarin (delen van) de activi­teiten van NRG en (delen van) de activi­teiten van PALLAS op termijn organi­sa­to­risch worden samengevoegd.