Het begon allemaal in de jaren zestig met een nucle­aire onder­zoeks­re­actor die in de duinen aan de Noord-Hollandse kust werd gebouwd. Deze plek ontwik­kelde zich in de loop van de tijd tot een terrein waar verschil­lende organi­sa­ties iets willen betekenen in de wereld van de energie­tran­sitie en nucle­aire geneeskunde.

Wat begon als een onder­zoeks­ter­rein, is nu de perfecte omgeving voor samen­wer­king en techni­sche innova­ties: de ‘Onder­zoeks­lo­catie Petten’ werd de ‘Energy & Health Campus’.

Ons verhaal

Energy & Health Campus

Tegen­woordig is de EHC een vrucht­bare bodem voor meer dan 1.600 profes­si­o­nals die samen­werken aan hun uitda­gende ambities voor een energie­neu­trale en gezon­dere wereld.

Op het gebied van energie zorgen experts voor groene en duurzame technieken en Europese beleids­on­der­steu­ning. In meer dan tien labora­toria worden onder­zoek en testen gedaan met de nieuwste techno­lo­gieën voor koolstof­arme en slimme energie­sys­temen, energie­op­wek­king, energie-effici­ëntie, veilig en groen trans­port en nucle­aire veilig­heid en bevei­li­ging om Neder­land en Europa in 2050 energie­neu­traal te maken.

Op het gebied van Health worden dagelijks meer dan 30.000 mensen met mogelijk levens­be­drei­gende ziekten, zoals kanker en hart- en vaatziekten, gedia­gnos­ti­ceerd en behan­deld met nucle­aire genees­mid­delen uit Petten. Wereld­wijd produ­ceren slechts zes reactoren medische isotopen: de noodza­ke­lijke ingre­di­ënten voor de nucle­aire genees­kunde. Petten is van onmis­baar belang voor medische isotopen, met een aandeel van 30% wereld­wijd en 70% in Europa voor diagnos­ti­sche middelen. Hiermee is de reactor de grootste ter wereld. De isotopen vervallen snel in de loop van de tijd, dus alle schakels in de toele­ve­rings­keten moeten nauw samen­werken in een unieke infra­struc­tuur. Volledig uitge­ruste hightech labs, gelegen op de EHC, ontvangen de bestraalde grond­stoffen zowel uit de reactor als uit cyclo­trons ter plaatse, en verwerken ze tot zeer zuivere oplos­singen en producten die voldoen aan de strengste regel­ge­ving. Na verzen­ding naar zieken­huizen en klanten wereld­wijd zijn de producten in veel gevallen de volgende dag al beschik­baar voor de patiënten.

We hebben hoge verwach­tingen van dit gebied van zeventig hectare. Met de uitge­breide techni­sche kennis en het brede scala aan facili­teiten wil de campus zich verder openstellen en nieuwe innova­tieve partners uitno­digen. Gloed­nieuwe facili­teiten zijn in aanbouw zoals het FIELD-LAB voor onder­zoek naar nucle­aire therapie: een project dat bedrijfs­leven, onder­wijs en overheid met elkaar verbindt en het Solar Lab voor onder­zoek naar duurzame energie­pro­ductie. Er komt een Nucleair Health Centre met een nieuwe, ultra­mo­derne reactor en een bezoe­kers­cen­trum. Daarnaast hebben we plannen voor een centrum waar profes­si­o­nals en andere geïnte­res­seerden van alle leeftijden leren over en ervaringen opdoen met (nieuwe) energie- en gezondheidsoplossingen.

Het zit in onze aard om steeds verder te gaan en bij te dragen aan een duurza­mere en gezon­dere wereld. De prach­tige en rustige ligging in de duinen heeft zich bewezen als een perfecte setting voor probleem­op­los­sing en innovatie op hoog niveau. We nodigen talent en belang­rijke spelers uit de hele wereld uit om hier samen met ons te werken aan wereld­wijde maatschap­pe­lijke uitda­gingen. Wij zijn zonder twijfel van plan om een van ’s werelds toonaan­ge­vende energie- en gezond­heids­cam­pussen te worden.

We do better together. 

WERKEN OP DE CAMPUS?

Op de Energy & Health Campus werken meer dan 1600 mensen aan inspi­re­rende Energy & Health projecten en opdrachten. En dat worden er steeds meer. Iets voor jou?