Selecteer een pagina

energie­neu­traal in 2050. wij zorgen dat het kan.

do better together

ENERGY

En niet zonder reden. Want we inves­teren, samen met het minis­terie van Econo­mi­sche Zaken en Klimaat, de provincie, ECN part of TNO en het Joint Research Center van de Europese Unie, tientallen miljoenen in nieuwe labora­toria op de campus. Zoals het zeewier­la­bo­ra­to­rium of het warmte- en solarlab.

wij stoppen energie

in samen­werken, delen en nieuwe techno­logie. En dat doen we omdat we één ding zeker weten over het verleden. Samen kennis­delen en inves­teren in nieuwe techno­logie heeft altijd geleid tot eerder onvoor­stel­bare oplossingen.

Wij onder­zoeken het uit

Aan alle kanten.  Zowel energie­op­wek­king als energie­ver­bruik. We ontwik­kelen en testen de nieuwste techno­logie. En daarna loodsen we het versneld door Europa-speci­fieke regels.

We doen bijvoor­beeld onder­zoek naar:

Zonne­cellen die aan 2 kanten licht oogsten
Schaduw­to­le­rante zonne­pa­nelen
Groot­scha­lige toepas­sing voor (Offshore) windenergie
Verla­ging van kosten voor (Offshore) windenergie
CO2 neutrale toepas­singen van biomassa-energie (bijv zeewier als energie­bron)
Industriële processen: effici­ëntie binnen de industrie
Produ­ceren van duurzame water­stof middels elektro­lyse cellen
Minder energie­ver­bruik door slimme huizen 

ÉÉN AMBITIE.

MEERDERE OPLOS­SINGEN.

Alle grote duurzame energie­op­ties zullen nodig zijn om aan de toekom­stige vraag naar duurzame energie te kunnen voldoen.

Energie­op­wek­king
30% wind- & zonne-energie
30% bio-energie (bijv. groen gas)
30% geothermie

Energie­ge­bruik
Duurzame en energie­zui­nige bouw
Elektri­fi­catie van vervoer & industrie

Energieke aanjager

Op de campus tref je een unieke samen­stel­ling van samen­wer­kende partners aan. Ieder met een eigen exper­tise en toege­voegde waarde. Hierdoor is het mogelijk om vanaf de eerste ontwik­ke­ling tot aan regel­ge­ving en productie daadwer­ke­lijk zaken gedaan te krijgen. Samen zijn we de aanjager voor nieuwe econo­mi­sche ontwik­ke­lingen bij de noodza­ke­lijke energietransitie. 

CONTACT?

2 + 3 =