Selecteer een pagina

Vandaag heeft PALLAS de aanvraag voor de bouwver­gun­ning voor het Nuclear Health Centre (NHC), een produc­tie­fa­ci­li­teit die belang­rijk is voor de productie en ontwik­ke­ling van nucle­aire medicijnen, bij de gemeente Schagen ingediend. Het NHC opent naar verwach­ting in 2022 zijn deuren. De produc­tie­fa­ci­li­teit gaat in opdracht van zieken­huizen en de farma­ceu­ti­sche sector op grote schaal bestraalde grond­stoffen uit een reactor tot medicijnen verwerken. Met deze producten kunnen miljoenen patiënten in zieken­huizen worden behandeld.

Per dag zijn er 30.000 patiënten afhan­ke­lijk van de productie van medische radio-isotopen uit het Noord-Hollandse Petten. Naar verwach­ting zal dit aantal toenemen door nieuwe behan­de­lingen met medische isotopen uit reactoren en de groei van het aantal patiënten met kanker, hart- en vaatziekten wereld­wijd. Naast het bestralen van medische isotopen is er ook een dringende behoefte aan produc­tie­fa­ci­li­teiten waar bestraalde grond­stoffen tot halfpro­ducten (radio­che­mi­ca­liën) en zelfs tot het medicijn (radio­far­maca) verwerkt kunnen worden. PALLAS heeft daarom het initi­a­tief genomen om naast de PALLAS-reactor ook het NHC in Petten te bouwen. Het indienen van de bouwver­gun­ning is een belang­rijke mijlpaal in de reali­satie van de produc­tie­fa­ci­li­teit. Het NHC is ontworpen om een flexi­bele infra­struc­tuur te hebben, waarmee haar klanten over op maat gemaakte oplos­singen beschikken voor de verwer­king van verschil­lende isotoop­groepen, zoals alfa, bèta en gamma, tot radio­che­mi­ca­liën en/of radiofarmaca.

Het NHC wordt gebouwd op de Energy & Health Campus (EHC), in de nabij­heid van de huidige reactor  (de Hoge Flux Reactor) en de toekom­stige PALLAS-reactor. De produc­tie­fa­ci­li­teit is comple­men­tair aan het FIELD-LAB van NRG en andere facili­teiten op de EHC. Dit alles heeft als voordeel een geïnte­greerde supply chain te bieden en daarmee efficiënt om te gaan met materi­alen, verval­ver­lies van bestraalde producten, radio­ac­tief trans­port, afval en de nucle­aire kennis en ervaring van de verschil­lende nucle­aire bedrijven op de EHC.

Samen met natio­nale en inter­na­ti­o­nale partners, werken PALLAS en NRG samen aan de productie en ontwik­ke­ling van medische isotopen voor de gezond­heid van miljoenen patiënten per jaar. Twee weken geleden hebben PALLAS en NRG een nieuwe organi­sa­tie­struc­tuur bekend­ge­maakt. Met de vorming van een perso­nele unie, de start van het NHC en de ontwik­ke­ling van FIELD-LAB wordt een stevige impuls gegeven aan de totstand­ko­ming van een gedeelde toekomst­stra­tegie voor de verdere ontwik­ke­ling en productie van medische isotopen.

Meer infor­matie over de bouwver­gun­ning kunt u vinden op de site van de gemeente Schagen.