Selecteer een pagina

Beelen Sloop­werken begint deze week met grote sloop­werk­zaam­heden op de Energy & Health Campus (EHC) in Petten op de plek waar de nieuwe PALLAS-reactor wordt gebouwd. Het oude chemisch labora­to­rium en het oude materi­aal­kun­de­la­bo­ra­to­rium, van beide ca. 65 x 50 meter zijn de afgelopen maanden zowel radio­lo­gisch, chemisch als asbest gesaneerd en leegge­maakt. Naast de oude labora­toria verdwijnt ook de zuide­lijke markante schoor­steen van 40 meter hoog. Verwacht wordt dat de werkzaam­heden aan het einde van het 2e kwartaal van 2020 zijn afgerond.

Beelen Sloop­werken verwacht de komende maanden zeer beperkte overlast voor omwonenden, omdat de sloop­werk­zaam­heden plaats­vinden achter de duinen op de EHC. Wel kan het zijn dat omwonenden enige hinder onder­vinden bij de aanvoer van groot materieel, dat wordt aan- en afgevoerd via de N9 en de N502. Dit zal in de vroege ochtend­uren plaats­vinden voor 07:00 uur.

Na de sloop van de gebouwen begint Stich­ting Voorbe­rei­ding Pallas-reactor (PALLAS) met de voorbe­rei­dende werkzaam­heden op het bouwter­rein. Na het verkrijgen van de Kernener­giewet-vergun­ning, naar verwach­ting in 2021, starten de eerste werkzaam­heden met betrek­king tot de bouw van de reactor. PALLAS is de nieuwe medische isoto­pen­re­actor die de Hoge Flux Reactor (HFR) op de EHC gaat vervangen. Hierdoor blijft het mogelijk om ook in de toekomst miljoenen mensen met levens­be­drei­gende ziektes zoals kanker en hart- en vaatziekten te blijven helpen zowel op het gebied van diagnose als therapie.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het leeg en sloop­klaar maken van de panden. Hierbij ging onder andere speci­fieke aandacht uit naar de zorgplicht voor beschermde diersoorten. Zo werd samen met een ecoloog de verblijf­plaats van de gewone dwerg­vleer­muis ongeschikt gemaakt volgens de opgelegde eisen in de flora en fauna onthef­fing. Ook vonden de medewer­kers in de oude labora­toria een geske­let­teerde ekster en een gemum­mi­fi­ceerde kwikstaart die door de klimaat­be­heer­sing van de oude labora­toria nog volledig intact waren. Beide dieren zijn onder­ge­bracht bij Naturalis.

Mocht u vragen of meer infor­matie willen hebben over de sloop­werk­zaam­heden of heeft u overlast van de werkzaam­heden neem dan gerust contact met ons op.

Voor meer infor­matie over dit nieuws­be­richt kunt u contact opnemen met Cora Blanken­daal, persvoor­lichter NRG. Tel. 0610116723 of pers@nrg.eu.

Voor meer infor­matie over de PALLAS-reactor kunt u contact opnemen met Anneloes Gelder­mans. Tel. 088 2024 066 of communications@pallasreactor.com.