Selecteer een pagina

Op vrijdag 6 december  hebben de Commis­saris van de Koning en gedepu­teerden van de Provincie Noord-Holland een werkbe­zoek gebracht aan de Energy & Health Campus in Petten. Onder­werp van dit werkbe­zoek was de nieuwe Pallas reactor, de huidige productie van medische isotopen en de ontwik­ke­ling van nieuwe nucle­aire medicijnen. NRG en PALLAS hebben een toelich­ting gegeven op de ontwik­ke­lingen op het gebied van nucle­aire genees­kunde en de huidige stand van zaken met betrek­king tot inves­te­ringen. Wethouder Jelle Beemster­boer gaf een presen­tatie over de campus plannen. Er werd een bezoek gebracht aan de  Hoge Flux Reactor, waar medische isotopen worden gepro­du­ceerd voor 30.000 patiënten per dag. De Energy & Health campus in Petten speelt wereld­wijd – nu en in de toekomst – een belang­rijke rol in levering van medische isotopen en de ontwik­ke­ling van nieuwe nucle­aire medicijnen. Dit belang is vandaag onder­streept door de Gemeente Schagen en de Provincie Noord-Holland.