Om de campus verder te laten uitgroeien tot een open innova­tie­campus werken de partners samen aan nieuwe facili­teiten. Het campus­ter­rein is steeds in ontwik­ke­ling om de beste omgeving te bieden aan zijn commu­nity. Dit leidt tot verschil­lende nieuw­bouw­pro­jecten zoals het FIELD-LAB, het Nuclear Health Centre, de PALLAS-reactor en het pas geopende gloed­nieuwe Solar Lab genaamd ‘Harry van den Kroonen­burg.’ Het Forum krijgt nieuwe gemeen­schap­pe­lijke voorzie­ningen voor samen werken en ontmoeten. 

Campus in ontwikkeling

Nieuw­bouw­pro­jecten op de campus
TNO Solar lab

Het TNO Solar Lab is belang­rijk voor onder­zoek naar duurzame energie, innova­ties op het gebied van zonne-energie. Dit jaar opent deze nieuwe state-of-the art facili­teit haar deuren voor onder­zoek naar de volgende generatie Hoogren­de­ment-zonne­stroom­sys­temen, voor nieuwe toepas­singen op land en water, in de gebouwde omgeving, de infra­struc­tuur en voer- en vaartuigen. Onder­zoe­kers van univer­si­teiten krijgen hier de mogelijk­heid onder­zoek te laten uitvoeren. Deze vorm van onder­zoek doen draagt uitein­de­lijk bij aan de versnel­ling van de energietransitie.

Lees meer over Solar Lab

FIELD-LAB

Het FIELD-LAB is een ontwik­ke­lings­fa­ci­li­teit voor nieuwe nucle­aire medicijnen gericht op de behan­de­ling van kanker. Het helpt het proces van ontwik­ke­ling tot markt­lan­ce­ring te versnellen. Door de levering van kleine batches, voorzien wij in de vraag van Bio Farma onder­zoe­kers en startups naar onder­zoeks­ma­te­riaal. Dit helpt beide met hun ambitie om een nieuw medicijn te ontwikkelen.

Lees meer over het FIELD-LAB

Nuclear Health Centre

In de medische wereld is een grote behoefte aan produc­tie­fa­ci­li­teiten die in opdracht van zieken­huizen of farma­ceu­ti­sche bedrijven bestraalde materi­alen kunnen verwerken tot genees­mid­delen. Het Nuclear Health Centre (NHC) van PALLAS gaat op grote schaal bestraalde grond­stoffen (medische isotopen) tot halfpro­duct (radio­che­mi­ca­liën) en genees­mid­delen (radio­far­maca) verwerken en verpakken. Met deze producten kunnen miljoenen patiënten in zieken­huizen worden behan­deld. Naar verwach­ting het NHC haar deuren in 2022.

Lees meer over Nuclear Health Centre

PALLAS-reactor

PALLAS is de nieuwe medische isoto­pen­re­actor die de verou­derde Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten op termijn gaat vervangen. Door de komst van de PALLAS-reactor kan Neder­land de komende 50 jaar miljoenen mensen blijven helpen. PALLAS start in de toekomst met de productie van isotopen voor diagnose en therapie, en met (medisch) nucleair onderzoek.

Lees meer over PALLAS-reactor

 

Experience center

Het afgelopen jaar is onder­zoek gedaan naar verschil­lende locaties voor een experience center in Petten. Op dit moment wordt samen met betrokken partijen gekeken naar de mogelijk­heden om het experience center te plaatsen nabij de Energy & Health Campus. De gesprekken hierover verlopen constructief. 

WERKEN OP DE CAMPUS?

Op de Energy & Health Campus werken meer dan 1.600 mensen aan inspi­re­rende Energy & Health projecten en opdrachten. En dat worden er steeds meer. Iets voor jou?