Versnellen van de energie­tran­sitie en nucle­aire geneeskunde

We do better together

Versnellen van de energie­tran­sitie en nucle­aire geneeskunde

We do better together

Versnellen van de energie­tran­sitie en nucle­aire geneeskunde

We do better together

Versnellen van de energie­tran­sitie en nucle­aire geneeskunde

We do better together

Versnellen van de energie­tran­sitie en nucle­aire geneeskunde

We do better together

Innova­ties door bunde­ling van krachten

Op de Energy & Health Campus in de Pettemer duinen tref je een unieke combi­natie van samen­wer­kende partners aan. Deze inspi­re­rende plek is de thuis­basis van 1.600 knappe koppen die werken aan nieuwe techno­lo­gieën en producten voor duurzame energie en nucle­aire genees­mid­delen. Door kennis, facili­teiten en samen­wer­king te bundelen, is het mogelijk om vanaf de eerste ontwik­ke­ling tot aan regel­ge­ving en productie daadwer­ke­lijk zaken gedaan te krijgen.

1.600 + knappe koppen • onder­zoek • innova­ties • 70 hectare • 46 gebouwen • omgeven door natuur­ge­bied • 65.000 m²

Samen leren en groeien

De campus is een plek voor ontmoe­ting en samen­wer­king. We delen kennis, ideeën en facili­teiten op deze inspi­re­rende en produc­tieve omgeving met natio­nale en inter­na­ti­o­nale partijen. Zo zetten we vernieu­wende ideeën sneller om naar oplos­singen die de wereld van Energy en Health veran­deren. Ontmoet de bedrijven, de mensen en de partners van de campus in Petten.

Versnellen van de
energie­tran­sitie

Vanuit verschil­lende hightech labora­toria werken wij aan het versnellen van de energie­tran­sitie. Op de campus ontwik­kelen we nieuwe techno­lo­gieën en toepas­singen voor onder meer de opslag van groene water­stof, het opwekken van duurzame brand­stoffen uit biomassa, het herge­bruik van industriële restwarmte, elektri­sche motoren en veilige mobili­teits­sys­temen. Altijd samen met partners en met als doel dat het Neder­landse en Europese bedrijfs­leven met deze nieuwe technieken voorop kan lopen, hun innova­tieve producten kunnen expor­teren en zo wereld­wijd bijdragen aan een duurza­mere wereld.

ONZE FACILI­TEITEN

Faraday Lab: Europa’s grootste water­stof onderzoeksfaciliteit

Voor groot­scha­lige productie van groene water­stof uit duurzame bronnen als zon en wind moeten nog techno­lo­gi­sche drempels worden geslecht. Elektro­lyse, een methode om water te splitsen in water­stof en zuurstof, is nodig om grote hoeveel­heden windenergie te kunnen…

Nuclear Health Centre

Het Nuclear Health Centre (NHC) van PALLAS, dat naar verwach­ting in 2022 zijn deuren opent, gaat op grote schaal bestraalde grond­stoffen (medische isotopen) tot halfpro­duct (radio­che­mi­ca­liën) en medicijnen (radio­far­maca) verwerken en verpakken. Met deze producten…

EU Battery Testing Lab

The EU Europe Hub Battery Testing Labora­tory features state-of-the-art equipped facili­ties for analy­sing perfor­mance of battery materials and cells. Antici­pa­ting the growing need for robust and impar­tial research on rechar­ge­able energy storage systems for normative…

Molyb­deen­pro­duc­tie­fa­ci­li­teit

In de nucle­aire genees­kunde worden levens­red­dende diagnoses gesteld met behulp van scans. Het gaat vaak om ernstige aandoe­ningen, zoals hart- en vaatziekten en kanker. Om zieken­huizen in Europa en ver daarbuiten steeds te laten beschikken over techne­tium, maken we in…

Productie- en distri­bu­tie­fa­ci­li­teit Curium

Curium maakt en verzendt genees­mid­delen voor de nucle­aire genees­kunde. Het bedrijf roduc­tie­heeft op de EHC twee cyclo­trons en – onder toezicht en vergun­ning van NRG exploi­teert het de Molyb­deen­pro­duc­tie­fa­ci­li­teit. Verder omvat de Curium­fa­ci­li­teit labora­toria voor…

FIELD-LAB

Het FIELD-LAB is een ontwik­ke­lings­fa­ci­li­teit voor nieuwe nucle­aire medicijnen gericht op de behan­de­ling van kanker. Het helpt het proces van ontwik­ke­ling tot markt­lan­ce­ring te versnellen. Door de levering van kleine batches, voorzien wij in de vraag van Bio Farma…

Van den Kroonen­berg gebouw (TNO Solar lab)

Het TNO Solar Lab is belang­rijk voor onder­zoek naar duurzame energie en innova­ties op het gebied van zonne-energie. Op 15 september jl. is deze ultra­mo­derne facili­teit geopend voor onder­zoek naar de de volgende generatie hoogren­de­ment-zonne­stroom­sys­temen. Denk hierbij…

Hoge Flux Reactor

De Hoge Flux Reactor (HFR) is een van de weinige reactoren in de wereld die nucle­aire medicijnen (medische isotopen) kan maken. Dagelijks worden er voor 30.000 patiënten grond­stoffen voor nucle­aire medicijnen gepro­du­ceerd. Deze patiënten hebben kanker of een andere…

Hele keten van medische
isotopen op één locatie

Ieder dag worden wereld­wijd meer dan 30.000 patiënten met ernstige aandoe­ningen zoals kanker en hart- en vaatziekten, geholpen met medische isotopen uit Petten. Neder­land is daarmee een wereld­wijde toppro­du­cent. Deze dagelijkse leverings­ze­ker­heid is haalbaar omdat de schakels van de hele produc­tie­keten in Petten naadloos op elkaar aansluiten. Deze sterke infra­struc­tuur bouwt de campus verder uit met nieuwe facili­teiten voor de ontwik­ke­ling van nieuwe nucle­aire genees­mid­delen voor diagnose én therapie

Werken aan de toekomst

Op de Energy & Health Campus werken meer dan 1.600 mensen aan inspi­re­rende projecten en opdrachten voor de energie­tran­sitie en nucle­aire genees­mid­delen. En dat worden er steeds meer. Interesse in een carrière op de campus?

Nieuws

Kom binnen bij bedrijven dagen 2023

Kom binnen bij bedrijven dagen 2023

Op 22 en 25 maart verwel­komden wij 160 bezoe­kers voor de Kom Binnen bij Bedrijven Dagen op de EHC. Zij werden harte­lijk ontvangen en startten de dag met een welkomst­woord van Baukje de Jong en Hermen van der Lugt. De insteek voor beide dagen was onder andere om werkzoe­kenden een kans te geven om een kijkje te nemen bij de bedrijven op onze campus die actief zijn op het gebied van duurzame energie en/of nucle­aire genees­kunde. Heb je het gemist, maar ben je wel geïnte­res­seerd in een baan op de Energy & Health Campus? Kijk dan eens op onze site: https://lnkd.in/eSqZxY97
Hopelijk zien we je binnenkort!

read more